Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) tisdagen den 23 april 2013 fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 26 april 2013. Utbetalning beräknas kunna ske torsdagen den 2 maj 2013.
  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke, Johan Folke, Hans Stalleland och Conny Svensson samt nyvaldes Fredrik Nilsson. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 660 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda inom koncernen.
  • Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
  • Ändring av §7 i bolagsordningen till ”Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning”.
  • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.
  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2014 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014.

Kumla den 23 april 2013

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

             

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 15.30 (CET).

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar