Bokslutskommuniké januari – december 2012

Bokslutskommuniké i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 516 304 (522 935) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 51 585 (73 618) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 50 577 (73 093) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 37 049 (53 831) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,63 (6,73) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 019 (44 748) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - december 2012 till 516 304 (522 935) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 50 577 (73 093) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,3 (22,3) procent och soliditeten uppgick till 68,5 (69,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 4,63 (6,73) kr.

Varulager
Varulagret den 31 december 2012 uppgick till 174 143 kkr jämfört med 162 393 kkr den 31 december 2011.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2012 uppgick till 2 550 (2 302) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 019 (44 748) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2012 till 70 957 kkr jämfört med 78 726 kkr 31 december 2011. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 46 733 (31 805) kkr den 31 december 2012.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 152 (141) personer den 31 december 2012.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 377 506 (386 851) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 42 090 (60 470) kkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har inga väsentliga händelser inträffat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2011, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol BI Marketing AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget delägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 70 (350) kkr under perioden januari- december 2012. Den utgående skulden till Qontrol BI Marketing AB uppgår till - (44) kkr.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning tillsatts bestående av Sven-Ove Cederstrand och Johan Folke. Förslag till valberedningen på styrelseledamöter mm kan lämnas till valberedningen under adress Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla.

Framtidsutsikter
Mina tidigare farhågor för en alltför stark USD under 2012 besannades glädjande nog inte. Svenska kronan har stärkts mot samtliga valutor som är väsentliga för oss. Den viktiga byggmarknaden visar fortsatt inga tecken på en ökning i Sverige, här får vi nog räkna med en fortsatt minskad marknad under 2013. Industriinvesteringarna kommer även under 2013 att vara på en låg nivå, till största delen beroende på det instabila ekonomiska läget i södra Europa och vi tror inte på någon förbättring under 2013. Jag ser ändå positivt på en tillväxt för Malmbergs under 2013 med hänvisning till vad jag skrev i mitt pressmeddelande den 14 december 2012. Vi börjar nu kunna se resultatet av vårt långsiktiga arbete med dessa projekt och januari månad innebar en ökad försäljningsvolym för hela koncernen. Sammantaget, med hänsyn till en fortsatt svag byggmarknad, är jag ändå optimistisk i min bedömning att Malmbergs under 2013 ska kunna öka både volymer och lönsamhet.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL, RFR 1 samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2012
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2012 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 26 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 2 maj 2013.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs hemsida tre veckor före årsstämman. Den kommer även att sändas via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

   
Kumla den 14 februari 2013
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör
    

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 klockan 13.20 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar