Bokslutskommuniké januari – december 2017

Bokslutskommuniké i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 643 478 (664 071) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 53 967 (105 224) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 52 286 (105 072) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 40 367 (81 159) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,05 (10,14) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53 685 (75 287) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - december 2017 till 643 478 (664 071) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 52 286 (105 072) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,5 (27,1) procent och soliditeten uppgick till 69,3 (67,3) procent. Resultatet per aktie uppgick till 5,05 (10,14) kr. Rörelseresultatet har under året väsentligt påverkats av kostnader för exportmarknaden bl.a. genom produktbyte.

Varulager
Varulagret den 31 december 2017 uppgick till 201 012 kkr jämfört med 213 482 kkr den 31 december 2016.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2017 uppgick till 1 546 (5 315) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53 685 (75 287) kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2017 till 93 854 kkr jämfört med 113 929 kkr 31 december 2016. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 31 december 2017.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 161 (173) personer den 31 december 2017.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 514 434 (526 680) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 52 259 (92 247) kkr.

Väsentliga händelser under perioden
Under verksamhetsåret 2017 minskade försäljningen med 3,1% jämfört med föregående år. Resultatet försvagades markant. Åtgärder har vidtagits för att förbättra den framtida försäljnings- och resultatutvecklingen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2016, sid 24, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 500 (715) kkr under perioden januari-december 2017. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till - (125) kkr. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2016, sid 42.

Framtidsutsikter
Vi fortsätter att utveckla våra proffsbutiker och vår webbutik.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2016. Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2017 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Den nya standarden för intäktsredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ska tillämpas från räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Det projekt som genomförts med anledning av införandet av IFRS 15 har fortlöpt enligt plan och under 2017 har de olika intäktsströmmarna gåtts igenom och utvärderats. Även IFRS 9 Finansiella instrument börjar tillämpas från och med 1 januari 2018. IFRS 9 innehåller regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Den innebär vidare att principerna för reservering för kreditförluster görs i en modell som bygger på förväntade förluster. Vår bedömning är att dessa båda nya standarder vid övergången inte kommer få någon väsentlig effekt på koncernens resultat och finansiella ställning.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 5,00 (7,50) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 25 april 2018.

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Malmbergs hemsida tre veckor före årsstämman. Den kommer även att sändas via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

Verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kumla den 15 februari 2018
Malmbergs Elektriska AB (publ)

 
Jan Folke
Verkställande direktör
 

Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.
 
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 klockan 12.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar