Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999 *Resultatet efter finansiella poster steg med 9,2 procent till 5 904 (5 406) kkr *Exkluderas noteringskostnader av engångskaraktär steg resultatet efter finansiella poster med 33,2 procent till 7 201 (5 406) kkr *Vinsten per aktie ökade med 9,3 procent till 1,06 (0,97) kr *Exkluderas noteringskostnader av engångskaraktär ökade vinsten per aktie med 34,0 procent till 1,30 (0,97) kr *Nettoomsättningen ökade med 12,1 procent till 67 250 (59 981) kkr *Förvärv av Lys Engros AS, Bergen, Norge *Mycket stark tillväxt inom Gör-det-själv-marknaden Marknad och försäljning Verksamhetsåret inleddes med en god försäljningsutveckling med undantag för Norge, som p.g.a. rådande byggkonjunktur redovisar oförändrad försäljningsvolym. Nettoomsättningen för perioden ökade med 12,1 procent till 67 250 (59 981) kkr. Försäljningen utvecklades enligt plan och motsvarar 21,7 procent av planerad helårs- försäljning för 1999. För jämförbar period 1998 motsvarade försäljningen 21,9 procent av helårs- försäljningen. Försäljningsökningen var kraftigast inom affärsområdet Bygg-Ström, där framförallt Gör-det-själv- produkterna (GDS) svarat för den största tillväxten. Här förväntar vi oss en fortsatt kraftig tillväxt, då denna marknad sedan ett par år är inne i en positiv tillväxt. Inom de övriga affärs- områdena har Danmark och Finland haft en högre tillväxttakt än genomsnittet för koncernen under det första kvartalet. Det är också enligt planerna att affärsområdena Danmark och Finland skall ha en snabbare tillväxt än genomsnittet de närmaste åren. Resultat Resultatet efter finansiella poster och exkl noteringskostnader för perioden har utvecklats starkt och ökade med 33,2 procent till 7 201 (5 406) kkr. Noteringskostnaderna som är av engångskaraktär belastar resultatet under perioden med 1 297 kkr. Resultatet efter finansiella poster och inkl noteringskostnader för perioden har ökat med 9,2 procent till 5 904 (5 406) kkr. Resultatet exkl noteringskostnader för perioden utvecklades starkare än planerat och motsvarade 24,8 procent av tidigare lämnad prognos för helåret 1999, jämfört med 20,1 procent av årsresultatet för motsvarande period 1998. Den kraftiga ökningen av resultatet är bl.a. ett resultat av tidigare gjorda investeringar i nya hämtlager i Malmö och Jönköping i slutet av 1997 resp början av 1998. I övrigt har Bygg-Ström kraftigt ökat sitt resultat, framförallt genom tidigare gjorda marknadsinvesteringar samt ökad bruttovinst. När det gäller affärsområdet Norge har resultatet ökat med 20,4 procent jämfört med mot-svarande period 1998 trots att nettoomsättningen under perioden minskat med 1 procent. Detta har skett genom en fortsatt kostnadseffektivisering av verksamheten. Nyetablering Den sedan tidigare beslutade etableringen av ett närlager i Bergen, Norge, har nu genomförts genom att Malmbergs Elektriske AS har förvärvat samtliga aktier i Lys Engros AS i Bergen. Lys Engros AS kommer att ingå som ett dotterbolag till Malmbergs Elektriske AS och verksamheterna kommer att koordineras med varandra. Lys Engros AS' nuvarande verksamhet i Bergen tillsammans med Malmbergs Elektriske AS' nuvarande verksamhet inom Bergenregionen skapar förutsättningar för en god tillväxt med en redan från start positiv resultatutveckling. Vi går nu vidare med planering av ett närlager även i Nordnorge. Genom den fina utveckling som vi har i Danmark med vår försäljning till framförallt den professionella marknaden och det stora intresse som visats för vårt Gör-det-själv-sortiment, har beslut fattats att inom vårt dotterbolag, Malmbergs Elektriske A/S, etablera en självständig avdelning för försäljning av Gör-det-själv-produkter. Denna avdelning kommer operativt att koordineras inom Bygg-Ströms affärsområde. Varulager Varulager den 31 mars 1999 ökade till 64 646 kkr jämfört med 57 324 kkr 31 december 1998. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 1999 uppgick till 1 366 (1 103) kkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden januari - mars 1999 till 4 446 kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 1999 till 21 338 kkr exkl beviljade, men ej utnyttjade, krediter. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 mars 1999 till 101 (93) personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 1 035 kkr. Resultatet efter finansiella poster var -350 kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Prognos Prognosen för helåret 1999 kvarstår, vilket innebär att resultatet efter finansiella poster, exkl noteringskostnader och goodwillavskrivningar förväntas överstiga 29 mkr, vilket motsvarar en ökning av vinsten per aktie med lägst 16 procent till 5,22 (4,50) kr. Kommande informationstillfällen Delårsrapport per 1999-06-30 (6 månader) publiceras den 18 augusti 1999. Delårsrapport per 1999-09-30 (9 månader) publiceras den 17 november 1999. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999 (12 månader) publiceras i februari 2000. Årsredovisning för 1999 lämnas i april 2000. Kumla den 7 maj 1999 Jan Folke nde direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av våra revisorer. Nettoomsättning per Proforma FörändrProform affärsområde % a 1999 1998 1999/1991998 8 kkr jan- jan-mars jan-marsjan-dec mars Malmbergs Sverige 26 44524 223 9 112 777 Malmbergs Norge 16 98117 220 -1 67 955 Bygg-Ström 14 75312 123 22 60 922 Malmbergs Danmark 6 045 4 563 32 21 480 Malmbergs Finland 2 156 1 682 28 8 808 Malmbergs England 870 170 412 2 111 Totalt 67 25059 981 12 274 053 Koncernens resultaträkning Proforma Proforma 1999 1998 1998 kkr jan-mars jan-mars jan-dec Nettoomsättning 67 250 59 981 274 053 Övriga intäkter 258 518 1 733 Rörelsens kostnader (exkl -59 678 -54 293 -245 619 goodwillavskrivningar) Noteringskostnader -1 297 -1 060 Goodwillavskrivningar -280 -280 -1 120 Rörelseresultat 6 253 5 926 27 987 Finansiella intäkter 103 157 493 Finansiella kostnader -452 -677 -2 660 Resultat efter finansiella5 904 5 406 25 820 poster Periodens skatt -1 653 -1 514 -7 828 Periodens resultat 4 251 3 892 17 992 Koncernens balansräkning Proforma 1999 1998 1998 kkr 31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella 10 939 11 041 11 192 anläggningstillgångar Materiella 28 668 27 540 28 847 anläggningstillgångar Summa 39 607 38 581 40 039 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 64 646 58 548 57 324 Kundfordringar 31 565 26 341 36 422 Övriga kortfristiga 2 621 1 537 1 888 fordringar Likvida medel 21 338 12 003 21 573 Summa 120 170 98 429 117 207 omsättningstillgångar Summa tillgångar 159 777 137 010 157 246 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 78 867 60 093 75 657 Avsättningar 4 360 3 490 4 360 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 25 955 31 076 26 763 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 218 1 197 1 240 Icke räntebärande skulder 49 377 41 154 49 226 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 159 777 137 010 157 246 Koncernens kassaflöde Proforma Proforma 1999 1998 1998 kkr jan-mars jan-mars jan-dec Rörelseresultat 6 253 5 926 27 987 Ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar 871 806 3 464 Goodwillavskrivningar 280 280 1 120 Finansnetto -349 -520 -2 167 Betald skatt -1 958 -2 895 -5 747 Kassaflöde före 5 097 3 597 24 657 rörelsekapital- förändring och investeringar Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel och 715 -7 244 -10 174 skatteskuld) Kassaflöde före 5 812 -3 647 14 483 investeringar Nettoinvesteringar -1 366 -1 103 -4 569 Kassaflöde efter 4 446 -4 750 9 914 investeringar Koncernens nyckeltal Proforma Proforma 1999 1998 1998 jan-mars jan-mars jan-dec Rörelsemarginal % 9,3 9,9 10,2 Rörelsemarginal exkl 11,2 9,9 10,6 noteringskostnader % Vinstmarginal % 8,8 9,0 9,4 Vinstmarginal exkl 10,7 9,0 9,8 noteringskostnader % Avkastning på sysselsatt 29,0 * 29,2 kapital % Avkastning på eget kapital %26,4 * 26,8 Kassalikviditet % 109,7 94,2 118,7 Skuldsättningsgrad ggr 0,3 0,5 0,4 Soliditet % 49,4 43,9 48,1 Räntetäckningsgrad ggr 14 9 11 Andel av nettoomsättning 38,7 39,4 36,6 utanför Sverige % Antal aktier vid periodens 4,00 4,00 4,00 slut miljoner Vinst per aktie kr 1,06 0,97 4,50 Vinst per aktie exkl 1,30 0,97 4,84 noteringskostnad kr Eget kapital per aktie kr 19,72 15,02 18,91 * = Relevanta jämförelsetal saknas då koncernen bildades i juni 1998 Definitioner Rörelsemarginal. Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital. Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Kassalikviditet. Omsättningstillgångar exkl varulager i relation till kortfristiga skulder. Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder i relation till eget kapital. Soliditet. Eget kapital i relation till balansomslutning. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Vinst per aktie. Periodens resultat efter full skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00090/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00090/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar