Delårsrapport januari – mars 2013

Delårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 134 803 (131 250) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 10 604 (14 790) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 9 318 (14 685) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6 872 (10 741) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (1,34) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 829 (6 433) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - mars 2013 till 134 803 (131 250) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 9 318 (14 685) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,4 (20,6) procent och soliditeten uppgick till 70,5 (73,8) procent. Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (1,34) kr.

Varulager
Varulagret den 31 mars 2013 uppgick till 163 059 kkr jämfört med 164 062 kkr den 31 mars 2012. Den 31 december 2012 uppgick varulagret till 174 143 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2013 uppgick till 600 (1 273) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 829 (6 433) kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2013 till 76 068 kkr jämfört med 77 091 kkr 31 mars 2012 och 70 957 kkr 31 december 2012. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 46 678 (31 785) kkr den 31 mars 2013.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 151 (147) personer den 31 mars 2012. Den 31 december 2012 var antalet anställda 152 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 99 700 (95 388) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 3 494 (7 238) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2012, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol BI Marketing AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget delägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till - (70) kkr under perioden januari-mars 2013. Den utgående skulden till Qontrol BI Marketing AB uppgår till - (-) kkr.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL, RFR 1 samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2013
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2013 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Kumla den 23 april 2013
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Jan Folke
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.

            
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 12.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera