Delårsrapport januari – mars 2018

Delårsrapport i sammandrag

  •  Intäkterna uppgick till 158 349 (165 829) kkr
  •  Rörelseresultatet uppgick till 16 716 (15 206) kkr
  •  Resultatet före skatt uppgick till 17 545 (14 551) kkr
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 13 707 (11 289) kkr
  •  Resultatet per aktie uppgick till 1,71 (1,41) kr
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 426 (-2 628) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - mars 2018 till 158 349 (165 829) kkr.

Resultat och ställning

Resultatet före skatt uppgick under perioden till 17 545 (14 551) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,7 (24,6) procent och soliditeten uppgick till 74,2 (70,6) procent. Resultatet per aktie uppgick till 1,71 (1,41) kr.


Varulager

Varulagret den 31 mars 2018 uppgick till 190 930 kkr jämfört med 216 803 kkr den 31 mars 2017. Den 31 december 2017 uppgick varulagret till 201 012 kkr.


Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2018 uppgick till 1 215 (39) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 426 (-2 628) kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2018 till 93 106 kkr jämfört med 108 166 kkr 31 mars 2017 och 93 854 kkr 31 december 2017. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 31 mars 2018.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 156 (163) personer den 31 mars 2018. Den 31 december 2017 var antalet anställda 161 personer.

Moderbolaget

Moderbolaget omsatte under perioden 126 189 (130 807) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 13 824 (10 201) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2017, sid 32, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till - (100) kkr under perioden januari-mars 2018. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till - (-) kkr. Varor för 323 (-) kkr har under samma period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke tillsammans med närstående Anders Folke. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2017, sid 50.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2017 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2018. De nya redovisningsstandarder som finns beskrivna på sid 44 i årsredovisningen 2017 har ej haft någon effekt på de finansiella rapporterna och presenterade jämförelsesiffror för 2017 har ej behövts räknas om utan baseras på tidigare års principer.
 
 
Kumla den 18 april 2018
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke
Tf verkställande direktör

 
 
Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta tf VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 74 04.
 
 
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2018 klockan 12.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar