Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 Perioden i sammandrag GOD TILLVÄXT OCH STABILA MARGINALER *Resultatet efter finansiella poster steg med 12,9 procent till 17 944 (15 896) kkr *Exkluderas noteringskostnader av engångskaraktär steg resultatet efter finansiella poster med 23,9 procent till 19 698 (15 896) kkr *Vinsten per aktie ökade med 12,9 procent till 3,23 (2,86) kr *Exkluderas noteringskostnader av engångskaraktär ökade vinsten per aktie med 24,1 procent till 3,55 (2,86) kr *Nettoomsättningen ökade med 12,5 procent till 198 416 (176 314) kkr Marknad och försäljning Under perioden januari - september 1999 steg Malmbergs nettoomsättning med 12,5 procent till 198 416 (176 314) kkr. Samtliga affärsområden har utvecklats positivt, försäljningen följer prognos och motsvarar 64 procent av planerad helårsförsäljning för 1999. För jämförbar period 1998 motsvarade försäljningen 64,3 procent av helårsförsäljningen. Försäljningsökningen var kraftigast inom affärsområdena Malmbergs Danmark, Finland och Bygg-Ström. Det senare har haft en kraftig försäljningsökning, där framförallt gör-det-själv-produkterna (GDS) svarat för den största tillväxten. Resultat Resultatet efter finansiella poster och exkl noteringskostnader för perioden har utvecklats starkt och ökade med 23,9 procent till 19 698 (15 896) kkr. Noteringskostnaderna, som är av engångskaraktär, belastar resultatet under perioden med 1 754 kkr. Resultatet efter finansiella poster och inkl noteringskostnader för perioden har ökat med 12,9 procent till 17 944 (15 896) kkr. Resultatet exkl noteringskostnader för perioden utvecklades starkare än planerat och motsvarade 63,5 procent av tidigare lämnad prognos för helåret 1999, jämfört med 61,6 procent av årsresultatet för motsvarande period 1998. Varulager Varulager den 30 september 1999 ökade till 66 543 kkr jämfört med 65 353 kkr 30 september 1998. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 1999 uppgick till 3 569 kkr jämfört med 3 183 kkr 30 september 1998. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden januari - september 1999 till 13 829 kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 1999 till 19 370 kkr jämfört med 5 538 kkr 30 september 1998 exkl beviljade, men ej utnyttjade, krediter. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 september 1999 till 107 (93) personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 2 742 kkr. Resultatet efter finansiella poster var 934 kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Prognos Prognosen för helåret 1999 kvarstår. Det innebär att resultatet efter finansiella poster, inkl noteringskostnader och goodwillavskrivningar förväntas överstiga 29 mkr. Detta motsvarar en ökning av vinsten per aktie med lägst 16 procent till 5,22 (4,50) kr. Utdelning Mot bakgrund av lämnad prognos avser styrelsen föreslå stämman en utdelning motsvarande 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 1999. Kumla den 3 november 1999 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONS TILLFÄLLEN Bokslutskommuniké1999 16 februari 2000 Årsredovisning för 1999 april 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar