Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Delårsrapport i sammandrag · Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till 263 151 (249 473) kkr · Resultatet efter finansiella poster ökade med 45,4 procent till 13 817 (9 505) kkr · Ny proffsbutik har öppnats i Odense, Danmark Marknad och försäljning Nettoomsättningen har under perioden ökat med 5,5 procent till 263 151 (249 473) kkr, trots att industriinvesteringarna och byggmarknaden fortfarande minskar, som vi tidigare också meddelat i vår Q2-rapport. För att ytterligare förstärka vår marknadsposition i Danmark har vi under september öppnat en proffsbutik i Odense. Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade, i jämförelse med motsvarande period 2002, med 45,4 procent till 13 817 (9 505) kkr. Soliditeten ökade till 53,9 (50,2) procent och avkastningen på eget kapital uppgick till 14,9 (8,6) procent. Resultatet per aktie ökade till 2,42 (1,61) kr. Varulager Varulagret den 30 september 2003 uppgick till 90 456 kkr jämfört med 86 992 kkr 30 september 2002. Den 31 december 2002 uppgick varulagret till 85 858 kkr. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2003 uppgick till 7 901 (13 654) kkr. Finansiering och likviditet Periodens kassaflöde uppgick till -13 047 (-2 884) kkr. Kassa och bank uppgick per 30 september 2003 till 11 811 kkr jämfört med 15 500 kkr 30 september 2002. Den 31 december 2002 uppgick kassa och bank till 24 858 kkr. Av beviljad checkkredit på 20 944 kkr uppgick outnyttjat belopp till 16 965 kkr per 30 september 2003. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 september 2003 till 134 (121) personer. Den 31 december 2002 var antalet anställda 126 personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 9 704 (9 868) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 4 540 (11 358) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Kumla den 5 november 2003 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 200325 februari 2004 Årsredovisning 2003 april 2004 Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar