Delårsrapport januari – september 2013

Delårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 377 477 (354 989) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 46 100 (27 861) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 44 717 (27 294) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 34 087 (19 966) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,26 (2,50) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 438 (1 408) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - september 2013 till 377 477 (354 989) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden till 44 717 (27 294) kkr. Avkastningen på eget kapital ökade till 20,6 (17,8) procent och soliditeten ökade till 71,1 (67,0) procent. Resultatet per aktie ökade till 4,26 (2,50) kr.

Varulager
Varulagret den 30 september 2013 uppgick till 172 029 kkr jämfört med 165 313 kkr den 30 september 2012. Den 31 december 2012 uppgick varulagret till 174 143 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari – september 2013 uppgick till 1 921 (2 358) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 438 (1 408) kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2013 till 56 222 kkr jämfört med 54 916 kkr 30 september 2012 och 70 957 kkr 31 december 2012. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 46 745 (46 698) kkr den 30 september 2013.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 149 (149) personer den 30 september 2013. Den 31 december 2012 var antalet anställda 152 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 279 325 (263 266) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 23 390 (14 125) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2012, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol BI Marketing AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget delägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till - (70) kkr under perioden januari-september 2013. Den utgående skulden till Qontrol BI Marketing AB uppgår till - (-) kkr.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning tillsatts bestående av Sven-Ove Cederstrand och Johan Folke. Förslag till valberedningen på styrelseledamöter mm kan lämnas till valberedningen under adress Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL, RFR 1 samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2013
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2013 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Kumla den 28 november 2013
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Jan Folke
Verkställande direktör

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2013 klockan 12.20 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar