Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 460 502 (419 762) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 331 (56 790) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 61 968 (57 331) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 48 093 (43 960) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 6,01 (5,50) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 416 (10 000) kkr
     

Marknad och försäljning
Intäkterna ökade under perioden januari - september 2015 till 460 502 (419 762) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden till 61 968 (57 331) kkr. Avkastningen på eget kapital ökade till 26,4 (23,6) procent och soliditeten uppgick till 63,4 (72,9) procent. Resultatet per aktie ökade till 6,01 (5,50) kr.

Varulager
Varulagret den 30 september 2015 uppgick till 197 536 kkr jämfört med 196 374 kkr den 30 september 2014. Den 31 december 2014 uppgick varulagret till 165 193 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2015 uppgick till 3 692 (2 635) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 416 (10 000) kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2015 till 74 617 kkr jämfört med 40 198 kkr 30 september 2014 och 114 291 kkr 31 december 2014. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 46 893 (46 850) kkr den 30 september 2015.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 165 (165) personer den 30 september 2015. Den 31 december 2014 var antalet anställda 167 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 362 875 (321 397) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 34 824 (33 529) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2014, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som väsentligen påverkat koncernens eller moderbolagets resultat och finansiella ställning har genomförts med närstående under året. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2014.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2015
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2015 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Kumla den 26 november 2015
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

     
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015 klockan 12.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar