Halvårsrapport januari – juni 2007

Halvårsrapport i sammandrag

• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 264 125 (234 940) kkr
• Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 21 187 (16 084) kkr
• Resultatet före skatt ökade med 44 procent till 21 141 (14 675) kkr
• Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 14 594 (10 542) kkr
• Resultatet per aktie ökade till 1,82 (1,32) kr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 217 (-7 370) kkr
• Ny proffsbutik öppnad i Uppsala
• Split 2:1 genomförd 14 juni


Marknad och försäljning
Nettoomsättningen har under perioden januari - juni 2007 ökat med 12 procent till 264 125 (234 940) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden med 44 procent till 21 141 (14 675) kkr, varav 2 689 (917) kkr är en effekt av valutakursvinster. Avkastningen på eget kapital ökade till 27,5 (18,7) procent och soliditeten uppgick till 47,8 (61,6) procent. Resultatet per aktie ökade till 1,82 (1,32) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2007 uppgick till 141 265 kkr jämfört med 119 742 kkr den 30 juni 2006.
Den 31 december 2006 uppgick varulagret till 131 321 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2007 uppgick till 7 845 (14 359) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 217 (-7 370) kkr. Likvida medel uppgick per
30 juni 2007 till 24 119 kkr jämfört med 17 742 kkr 30 juni 2006 och 43 384 kkr 31 december 2006. Av beviljad checkkredit på 33 019 kkr uppgick outnyttjat belopp till 31 644 kkr per 30 juni 2007.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Utöver de risker som beskrivs i Malmbergs årsredovisning 2006, se not 25 och 47 för utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskhantering, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 154 (154) personer den 30 juni 2007. Den 31 december 2006 var antalet anställda 159 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 11 552 (10 046) kkr. Resultatet efter finansiella poster var
6 961 (5 738) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i överensstämmelse med RR 31 och IAS 34 varvid internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, har tillämpats.
Moderbolaget tillämpar ÅRL och RR 32:06.

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Halvårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen 2006.

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport Q3 januari-september 2007 6 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 februari 2008
Årsredovisning 2007 april 2008

Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar