Halvårsrapport januari – juni 2011

Halvårsrapport i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 238 456 (234 397) kkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 24 855 (1 668) kkr

  • Resultatet före skatt uppgick till 24 358 (320) kkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 17 865 (-170) kkr

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,23 (-0,02) kr

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15 429 (-11 761) kkr

Marknad och försäljning
Nettoomsättningen uppgick under perioden januari - juni 2011 till 238 456 (234 397) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt ökade under perioden till 24 358 (320) kkr. Avkastningen på eget kapital ökade till 15,8 (4,4) procent och soliditeten ökade till 69,3 (64,2) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,23 (-0,02) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2011 uppgick till 140 503 kkr jämfört med 135 983 kkr den 30 juni 2010. Den 31 december 2010 uppgick varulagret till 137 340 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2011 uppgick till 562 (1 471) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15 429 (-11 761) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2011 till 57 568 kkr jämfört med 46 776 kkr 30 juni 2010 och 64 533 kkr 31 december 2010. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 31 839 kkr den 30 juni 2011.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 135 (134) personer den 30 juni 2011. Den 31 december 2010 var antalet anställda 138 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 177 477 (172 515) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 15 909 (1 142) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte kommer att väsentligt förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2010, sid 22, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol BI AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget delägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 210 (210) kkr under perioden januari-juni 2011.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL, RFR 1 samt IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som använts i den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2011
Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2011 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

 
Kumla den 25 augusti 2011
Malmbergs Elektriska AB (publ)

 
Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla. 

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

 
Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 12.25 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar