Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring samt visning av lokalerna.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 april 2012, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Inga Karlsson, telefax 019-57 11 77, eller e-post inga.karlsson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 april 2012.

Den fullständiga kallelsen bifogas och finns även tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England och Hongkong.  Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 klockan 13.30 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar