”Hög kvalitet” för utbildningar i byggd miljö

PRESSMEDDELANDE. Malmö högskolas utbildningar på kandidat- och magisternivå i examensområdet byggd miljö har utvärderats av Universitetskanslersämbetet. Utbildningarna får bedömningen hög kvalitet på samtliga examensmål.

Kvaliteten på utbildningar inom arkitektur och närliggande huvudområden har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet). Malmö högskolas examensrättigheter i byggd miljö omfattar de två kandidatutbildningarna Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp och Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp samt de två magisterutbildningarna Hållbar stadsutveckling, 60 hp och Sustainable Urban Management, 60 credits.

Liksom övriga utbildningar i denna utvärderingsomgång håller Malmö högskolas utbildningar en jämn och hög nivå.

       Det är roligt att våra utbildningar inom det tvärvetenskapliga området byggd miljö får omdömet ”Hög kvalitet”. Våra utbildningar som är inriktade mot hållbar stadsutveckling och knyter samman den fysiska och den sociala miljön är viktiga och resultatet visar att lärarlaget gjort ett mycket bra arbete, säger Ingrid Dackert dekan på Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

Fakta:

Arkitekturutvärderingen

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har utvärderat kvaliteten för samtliga utbildningar i arkitektur och närliggande huvudområden. Utbildningarna håller en jämn och hög nivå. 24 får omdömet "hög kvalitet" och en utbildning får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Ingen utbildning bedöms vara bristande. Malmö högskolas examensrättigheter i byggd miljö omfattar de två kandidatutbildningarna Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp och Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp samt de två magisterutbildningarna Hållbar stadsutveckling, 60 hp och Sustainable Urban Management, 60 credits.

Malmö högskolas resultat hittills

I UK-ämbetets utvärderingsomgång 2011-2014 har hittills 32 utbildningar vid Malmö högskola fått sina resultat, 19 kandidatutbildningar, 4 utbildningar med yrkesexamen, 8 magisterutbildningar och 1 med masterexamen. 5 utbildningar har fått omdömet ”Mycket hög kvalitet”, 18 utbildningar har fått omdömet ”Hög kvalitet” medan 9 utbildningar fått ”Bristande kvalitet”.

Bakgrund - ska utvärdera 1600 utbildningar
# Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, (före detta Högskoleverket) använder ett utvärderingssystem som fokuserar på studenternas resultat och hur väl utbildningarna vid landets lärosäten når upp till kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna. Tidigare har motsvarande tillsyn främst granskat kvalitetsarbete och processer i aktuella utbildningar.

# UK-ämbetets ska utvärdera samtliga huvudområden och examina vid landets lärosäten fram till 2014 – totalt 1600 utbildningar.

# Bedömningarna bygger på: studenternas examensarbeten, lärosätenas självvärdering, enkäter till tidigare studenter, studenternas erfarenheter av hur väl utbildningarna når målen samt platsbesök.

# De som ingår i bedömargrupperna är ämnesexperter, studenter samt arbetslivsföreträdare.

Mer information

Kontakt
Ingrid Dackert
dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle
076-842 87 44

UK-ämbetets beslut

http://kvalitet.uk-ambetet.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html?struts.portlet.action=/kvalitet/result&sv.url=12.6da1ffd913828526dc880000

UK-ämbetets pressmeddelande

http://www.uk-ambetet.se/nyheter/arkitektutbildningarvisarpahogkvalitet.5.575a959a141925e81d1956.html

Malmö högskolas kvalitetsarbete

Läs mer om utbildningarna i byggd miljö vid Malmö högskola

Ämnet byggd miljö

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner/Urbana-studier/Vill-studera/Huvudomraden-pa-Urbana-studier/Byggd-miljo/

Program inom byggd miljö

Grundnivå 
Arkitektur, visualisering och kommunikation,180 hp

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering,180 hp

Avancerad nivå
Hållbar stadsutveckling, 60 hp

Fredrik Svensson, kommunikatör på kommunikationsavdelningen, Malmö högskola 
0709-655 492, fredrik.svensson@mah.sewww.mah.se

Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 anställda och 25 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Taggar:

Om oss

I femton år har Malmö högskola satt sin prägel på staden Malmö. Det kan ses symboliskt – Malmö högskola befinner sig mitt i samhället på många plan:Vi bedriver många professionsutbildningar med stark förankring i arbetsmarknaden. Vi har många samarbeten med aktörer i samhället, som myndigheter, företag och organisationer. Genom nära kontakter med dem ser vi till att utbildningarna och forskningen hela tiden utvecklas i samklang med omvärlden. Våra partners kan vi erbjuda kompetensutveckling och andra tjänster, liksom samarbeten kring forskning och utbildning.

Citat

– Det är roligt att våra utbildningar inom det tvärvetenskapliga området byggd miljö får omdömet ”Hög kvalitet”. Våra utbildningar om byggnader och produkter, processer och byggande, om frågor som boendemiljö, byggnadskultur, social miljö och hållbar stadsutveckling är viktiga och resultatet är därför glädjande, säger Ingrid Dackert dekan på Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.
Ingrid Dackert, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle