Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * Mandamus redovisar sitt hittills bästa förvaltningsresultat vilket innebär en förbättring med 21 procent till 139 Mkr (115) för år 2000. * Resultatet före skatt uppgick till 222 Mkr (288) varav resultatet från fastighetsförsäljningar uppgick till 76 Mkr (166). * Vid årsskiftet fanns 65 procent av fastighetsbeståndet inom tillväxtområden och 83 procent utgjordes av bostäder. * Under året har 85 fastigheter (141) avyttrats för 426 Mkr (974) och 6 fastigheter (53) förvärvats för 336 Mkr (1.291). * Genomförd fastighetsvärdering vid årsskiftet visar ett marknadsvärde om 6.100 Mkr (5.900). Den faktiska värdeförändringen under 2000 (rensat från förvärv, investeringar och avyttringar) uppgick till 4,2 procent, motsvarande 8,82 kr per aktie efter latent skatt. * Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 7,92 kr (9,80) och substansvärdet per aktie beräknas uppgå till 88,06 kr (85,20). * Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs med 0,75 kr per aktie, motsvarande 23 procent, till 4,00 kr, vilket motsvarar drygt 75 procent av resultatet exklusive avyttringsvinster. * Under januari 2001 har sex fastigheter i Falkenberg avyttrats för 55 Mkr med en avyttringsvinst om 17 Mkr. Mandamus Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké VERKSAMHETEN Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till 828 Mkr (794) innebärande en intäktsökning med 4 procent jämfört med föregående år. Hyresintäkterna från fastigheter ägda under hela året uppgick till 741 Mkr. Hyresintäkterna från årets förvärvade fastigheter uppgick till 46 Mkr och hyresintäkterna från årets avyttrade fastigheter uppgick till 41 Mkr. De årliga hyresintäkterna (proforma för år 2000) för det fastighetsbestånd som ägdes vid utgången av verksamhetsåret har beräknats till 816 Mkr. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden under året uppgick till 97,0 procent, vilket är en förbättring med 1,5 procentenheter i jämförelse med föregående år. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick vid årsskiftet till 99,1 procent, vilket är en förbättring med 1 procentenhet sedan föregående årsskifte. Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett driftnetto om 425 Mkr (398). Värt att notera är den varma höstens positiva effekt på koncernens värmekostnader, vilka har reducerats med cirka 5 Mkr. Överskottsgraden förbättrades under året med 1,2 procentenheter till 51,3 procent. Avskrivningar på fastigheterna uppgick till 49 Mkr (47) och centrala administrationskostnader till 19 Mkr (34). I jämförelse med föregående år har utfördelningen av administrationskostnader på driften ökat med cirka 12 Mkr, varför den faktiska minskningen av kostnaderna för central administration är cirka 14 procent eller 3 Mkr. Räntekostnaderna uppgick till 220 Mkr (204) och har främst ökat som en följd av ökad upplåning. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet före jämförelsestörande poster, har under året förbättrats med 21 procent eller 24 Mkr till 139 Mkr. Detta resultat innebär en marginal på 16,8 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 2,3 procentenheter. Förvaltningsresultatet har under de tre senaste åren förbättrats varje kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal året innan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00410/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00410/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar