Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Resultatet före skatt uppgick till 154 Mkr (180), varav 33 Mkr (62) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. · Förvaltningsresultatet uppgick till 114 Mkr (113). Tredje kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 59 Mkr (53), vilket är det bästa förvaltnings-resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. · Resultatet från Mandamus delägande i ett fastighetskonsortium i Haninge har utvecklat sig bättre än förväntat. · Mandamus förvaltar idag flest bostadslägenheter av alla svenska börsnoterade fastighetsbolag. Totalt förvaltas 17.579 bostadslägenheter, varav 4.236 bostadslägenheter genom Mandamus delägande i ett fastighetskonsortium. · Årsresultatet före skatt bedöms uppgå till lägst 170 Mkr. VERKSAMHETEN JANUARI-SEPTEMBER 2001 Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till 646 Mkr (619) vilket innebär en intäktsökning med drygt 4 procent jämfört med förgående år. De ökade hyresintäkterna är främst en effekt av tillkommande hyresintäkter från förvärvade fastigheter under den senaste 12 månadersperioden. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för perioden uppgick till 97,8 procent, vilket är en förbättring med 0,8 procentenheter i jämförelse med motsvarande period förgående år och med lika mycket sedan årsskiftet. Vakansen inom beståndet är i huvudsak hänförlig till kommersiella lokaler, medan vakansen för bostäder var endast 0,8 procent per den 30 september. Detta visar på en fortsatt mycket stark efterfrågan på bostäder inom Mandamus områden. Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett driftnetto om 335 Mkr (323), vilket innebar en överskottsgrad på 51,9 procent (52,3). Avskrivningar på fastigheterna uppgick till 39 Mkr (36) och centrala administrationskostnader till 12 Mkr (13). Under perioden har drygt 1 Mkr erhållits i förvaltningsersättning från intressebolaget Mandamus Förvaltning i Haninge. Intäkter från intressebolag Intäkterna från Mandamus investering i fastighetskonsortiet i Haninge uppgick till totalt 16 Mkr under perioden. Dessa intäkter är i resultaträkningen fördelade på tre olika resultatposter beroende på typen av erhållen intäkt. Ränta på aktieägarlån och resultatandel i intressebolag redovisas i resultaträkningen under rubriken "Resultat från intressebolag", medan ersättning för bildande av konsortiet redovisas på raden "Intäkter av engångskaraktär". De senare intäkterna ingår ej i koncernens redovisade förvaltningsresultat, då de ej utgör del av koncernens normala löpande verksamhet. * Intäkter från förvaltningsuppdrag 1,1 * Ränta på aktieägarlån 3,5 * Resultatandel i intressebolag 6,4 * Ersättning för bildande av konsortium 5,0 = Totalt resultatbidrag 16,0 Totalt har intäkterna från intressebolaget uppgått till 16 Mkr, varav 11 Mkr har påverkat periodens förvaltningsresultat och resterande 5 Mkr avser intäkter av engångskaraktär. Förvaltningsresultat Räntekostnaderna uppgick till 182 Mkr (163) och har ökat med 19 Mkr främst beroende på ökad upplåning i syfte att finansiera Mandamus fastighetsförvärv och deltagande i konsortieförvärv. De finansiella intäkterna uppgick till 1 Mkr (2). I jämförelse med förgående kvartal har de finansiella intäkterna minskats med 3 Mkr, vilket beror på ändrade redovisningsprinciper avseende resultat från intressebolag, vilket nu särredovisas. Räntebidragen har som beräknat fortsatt att minska och uppgick för perioden till 2 Mkr (5). Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före jämförelsestörande poster som avyttringsresultat, räntebidrag och resultat av engångskaraktär uppgick till 114 Mkr (113). Förvaltningsresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 140 Mkr, vilket är en förbättring med 4 Mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet 2001 uppgick till 59 Mkr (53) och är Mandamus bästa förvaltningsresultat någonsin för ett enskilt kvartal. Resultat från intressebolag har påverkat förvaltningsresultatet positivt med ca 11 Mkr. [REMOVED GRAPHICS] Avyttringsresultatet från genomförda fastighetsförsäljningar uppgick under perioden till 33 Mkr (62), vilket motsvarar en genomsnittlig vinst på cirka 16 procent av de sålda fastigheternas bokförda värde. Under tredje kvartalet har två mindre fastigheter avyttrats med en smärre förlust. Dessa fastigheter är belägna i Hovås utanför Göteborg och i Valdemarsvik. Resultatet före skatt, vilket inkluderar jämförelsestörande poster som avyttringsvinster, räntebidrag och resultat av engångskaraktär, uppgick till 154 Mkr (180). Försämringen i jämförelse med föregående år är helt en följd av att resultatet från fastighetsförsäljningar är lägre än under motsvarande period föregående år. Resultatet efter schablonskatt uppgick till 111 Mkr (130), vilket motsvarar en vinst per aktie om 5,57 kr (6,40). Kassaflödet per aktie uppgick till 5,87 kr (5,17). Stark fokusering av fastighetsbeståndet mot bostadsfastigheter i tillväxtområden Koncernen hade per 30 september 2001 fastigheter till ett bokfört värde om 5.709 Mkr (5.484), vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med drygt 5 procent. Ökningen beror främst på förvärv av två fastighetsbestånd i Huddinge kommun i södra Storstockholm. Under perioden har 38 fastigheter förvärvats för 486 Mkr. Under motsvarande period har 26 fastigheter med ett bokfört värde av 207 Mkr avyttrats. Under perioden har vidare antalet ägda fastigheter reducerats genom fastighetsreglering, varvid ett antal fastigheter har lagts samman. Vid kvartalsskiftet uppgick antalet ägda fastigheter till 309. Periodens investeringar i befintligt fastighetsbestånd uppgick till 36 Mkr (46), vilket är en nivå som väl följer koncernens planenliga avskrivningar. Sedan Mandamus börsnoterades för tre år sedan har det bokförda värdet på fastighetsbeståndet nära fördubblats. Detta har skett samtidigt som befintligt fastighetsbestånd har omstrukturerats och koncentrerats mot tillväxtområden. Andelen fastigheter i tillväxtområden var vid börsintroduktionen 32 procent av bokfört värde och har nu växt till 69 procent per 30 september 2001. Samtidigt har andelen förvaltade lägenheter i tillväxtområden, det vill säga inklusive förvaltningsuppdraget i Haninge, ökat till 80 procent. Andelen bostadsfastigheter har också fortsatt att öka och uppgick per halvårsskiftet till 85 procent vilket är en ökning med 25 procentenheter sedan börsintroduktionen. Förändring i Bokfört värde Mkr Antal Uthyrbar area, 1.000 m² fastighetsinnehav Per 1998-06-15 2 957 547 919 Avyttrade fastigheter -1 724 -396 -546 Kvarvarande bestånd 1 233 151 373 Förvärvade 4 352 172 848 fastigheter Investeringar/fastigh 297 -14 - etsreglering Avskrivningar/nedskri -176 - - vningar Valutakursförändringa 3 - - r Per 2001-09-30 5 709 309 1 221 Finansiell ställning Koncernen hade per 30 september 2001 räntebärande skulder om 4.230 Mkr (3.937). Av de räntebärande skulderna var 10 Mkr (10) i utländsk valuta. Låneportföljen löper med en genomsnittlig räntebindningstid på 2 år (1,9) och medelräntan uppgick till 5,77 procent (5,68). Nettolåneskulden per 30 september 2001 uppgick till 4.118 Mkr (3.919). Sedan årsskiftet har nettolåneskulden ökat med 218 Mkr beroende på nya lån för finansiering av periodens fastighetsförvärv. Per 30 september hade koncernen 345 Mkr (377) i bekräftade outnyttjade kreditlöften. Lånestruktur, räntebindning till år Lån, Medel-ränta, % Andel lån, % Mkr 2001 847 5,45 20 2002 862 5,78 20 2003 1 088 6,10 26 2004 516 5,75 12 2005 358 5,98 8 2006 487 5,44 12 2007- 72 6,06 2 Totalt 4 230 5,77 100 Per den 30 september uppgick den synliga soliditeten till 22,2 procent (22,3) och den justerade soliditeten till 27,0 procent (25,7). Det egna kapitalet har ökat med 31 Mkr under perioden till 1.306 Mkr. Periodens resultat har ökat det egna kapitalet med 111 Mkr och lämnad utdelning har minskat det egna kapitalet med 80 Mkr. Prognos Mot bakgrund av resultatet för årets första nio månader bedöms årsresultatet före skatt uppgå till lägst 170 Mkr. Denna prognos motsvarar en vinst efter skatt per aktie om 6,15 kronor (8,02). Resultatprognosen kan komma att justeras till följd av avyttringsresultat från ytterligare fastighetsförsäljningar under året. Stockholm den 23 oktober 2001 Anders Johansson Verkställande direktör Totalt innehav av egna aktier, 624.400 st, motsvarar 3,04 procent av antalet utgivna aktier Definitioner Bruttomarginal: Förvaltningsresultat i förhållande till hyresintäkter. Ekonomisk uthyrningsgrad: Hyresintäkter och hyresförluster i förhållande till hyresvärde. Fastigheternas belåningsgrad: Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Förvaltningsresultat: Resultat före skatt exklusive poster av jämförelsestörande karaktär såsom avyttringsresultat, nedskrivningar, noteringskostnader, räntebidrag och intäkter av engångskaraktär. Kassaflöde: Kassaflöde före förändring av rörelsekapital. Nettolåneskuld: Räntebärande skulder minskade med långfristiga fordringar och likvida medel. Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt, exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och finansiella kostnader, i relation till finansiella kostnader. Överskottsgrad: Driftnetto i förhållande till totala hyresintäkter. Aktieägare per 2001- Andel av 09-30 röster och kapital, % Akelius Insurance 28,5 fonder LRF-gruppen 20,9 Akademiinvest 3,7 Fristående 2,0 Sparbanker Sis Segaintersettle 1,8 Ag Skandia 1,2 Mandamus 0,8 företagsledning Credit Suisse First 0,8 Boston Imy Handelsbanken 0,8 Livförsäkring Länsförsäkringar 0,6 fonder Summa (10 ägare) 61,1 Övriga utländska 2,5 aktieägare Övriga svenska 36,4 aktieägare Totalt 100,0 Ekonomiska informationstillfällen Bokslutskommuniké 8 februari 2002 2001 Årsredovisning Mars 2002 2001 Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Anders Johansson eller vVD Bengt Evaldsson, telefon 08-556 130 00. Adress (huvudkontor): Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, 171 18 Solna, Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se Hemsida: www.mandamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00960/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar