Mandamus höjer årsprognosen och styrelsen föreslår ökad utdelning för 2001

Mandamus höjer årsprognosen och styrelsen föreslår ökad utdelning för 2001 Mandamus har som affärsidé att äga och förvalta bostadsfastigheter med fokus på tillväxtområden. Affärsidén innebär en trygg och långsiktigt stabil utveckling för bolaget och därmed för Mandamusaktien. Vald affärsidé tillsammans med inriktningen att utdelningen skall utgöra ca 75% av resultatet efter skatt exkl. avyttringsresultat, har givit Mandamus aktieägare en hög totalavkastning. Sedan börsnoteringen 1998 har totalavkastningen för Mandamusaktien varje år överstigit den genomsnittliga totalavkastningen för övriga noterade fastighetsbolag. Under den senaste tiden har denna aktieägarvänliga politik från Mandamus Fastigheter AB ifrågasatts. Styrelsen anser att bolagets affärsidé och utdelningspolitik skall ligga fast och vill redan nu informera om styrelsens förslag till utdelning avseende 2001. Styrelsen bedömer idag att resultatet under 2001 kommer att uppgå till lägst 180 Mkr före skatt. Höjningen mot tidigare prognos beror främst på sänkt fastighetsskatt för 2001 och på lägre värmekostnader än normalt hittills under fjärde kvartalet. Mot denna bakgrund avser styrelsen att föreslå höjd utdelning för 2001 med 25 öre till 4.25 kronor per aktie. Denna utdelning motsvarar ca 80% av prognosticerat resultat exkl. reavinster. Styrelsen vill vidare informera om att ifall inte styrelsens förslag till utdelning får majoritet på bolagsstämman så kan en minoritet med minst 10% av aktiekapitalet, vid stämman begära att Aktiebolagslagens kapitel 12, § 3 tillämpas. Denna bestämmelse innebär att aktieägare med lägst 10% av aktiekapitalet har rätt att kräva att lägst 50% av bolagets för utdelning tillgängliga vinst delas ut, dock högst 5% av bolagets eget kapital. Vid ovanstående resultatprognos på lägst 180 Mkr innebär bestämmelsen i ABL 12:3 att utdelningen kan komma att uppgå till lägst 3 kronor och 25 öre per aktie. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus ordförande Leif Zetterberg på telefon 08-787 50 00, e-post leif.zetterberg@lrf.se , VD Anders Johansson på telefon 08-566 130 00, e-post: anders.johansson@mandamus.se eller vice VD Bengt Evaldsson på telefon 08-566 130 00 , e-post: bengt.evaldsson@mandamus.se . Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus äger fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.700 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. Vidare deläger och förvaltar Mandamus ett fastighetsbestånd med ett bokfört värde om cirka 1.400 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 250 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011212BIT01340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011212BIT01340/bit0001.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar