Mandamus sexmånadersrapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (55) och är det bästa någonsin för första halvåret. Andra kvartalets förvaltningsresultat är också det bästa någonsin och uppgick till 46 Mkr (37). · Resultatet före skatt uppgick till 72 Mkr (93), varav - 1 Mkr (33) utgjordes av resultat från fastighetsförsäljningar. · Under första halvåret har fem bostadsfastigheter förvärvats, varav tre fastigheter i Malmö med 164 lägenheter och två fastigheter i Värnamo med 46 lägenheter. · I juli har en kontorsfastighet i södra Storstockholm avyttrats för 37 Mkr med knappt 4 Mkr i avyttringsvinst. · Årsresultatet före skatt bedöms uppgå till lägst 160 Mkr. VERKSAMHETEN Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till 451 Mkr (425), vilket innebär en intäktsökning med drygt 6 procent jämfört med föregående år. De ökade hyresintäkterna är främst en effekt av tillkommande hyresintäkter från förvärvade fastigheter under den senaste 12-månadersperioden. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för perioden uppgick till 98 procent, vilket är en förbättring med 0,1 procentenheter sedan årsskiftet och med 0,3 procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vakansen inom beståndet är i huvudsak hänförlig till kommersiella lokaler, medan vakansen för bostäder var endast 0,8 procent per den 30 juni. Detta visar på en fortsatt mycket stark efterfrågan på bostäder inom Mandamus marknadsområden. Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett driftnetto om 217 Mkr (207), vilket innebar en överskottsgrad på 48,1 procent (48,7). Lägre kostnader för uppvärmning än under ett normalår har bidragit till det förbättrade driftnettot. Avskrivningar på fastigheterna uppgick till 26 Mkr (26) och centrala administrationskostnader till 9 Mkr (8). Under perioden har knappt 2 Mkr (0) erhållits i förvaltningsersättning från intressebolaget Mandamus Förvaltning i Haninge AB. Intäkter från intressebolag Intäkterna från Mandamus intressebolag i Haninge uppgick till knappt 12 Mkr (3). Intäkterna består av knappt 2 Mkr (0) i förvaltningsersättning samt 10 Mkr (0) i ränta på ägarlån och andel i intressebolagets resultat för perioden. I föregående års sexmånadersresultat ingick dessutom en engångsersättning med 3 Mkr för bildandet av konsortiet. Intressebolaget, som är profilerat som ett Mandamusbolag i marknaden, har haft en resultatutveckling som har varit bättre än beräknat under första halvåret. Förvaltningsresultat Räntekostnaderna uppgick till 122 Mkr (119) och har ökat med 3 Mkr främst beroende på ökad upplåning i syfte att finansiera Mandamus fastighetsförvärv och deltagande i konsortieförvärv. De finansiella intäkterna uppgick till 1 Mkr (1). Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före jämförelsestörande poster som avyttringsresultat, räntebidrag och resultat av engångskaraktär, uppgick till 73 Mkr (55). Förvaltningsresultatet under det senaste kvartalet uppgick till 46 Mkr (37) och är liksom halvårsresultatet det bästa någonsin för motsvarande period under året. För den senaste 12-månadersperioden (rullande 12 månader) uppgick förvaltningsresultatet till 166 Mkr, vilket är 18 Mkr bättre än motsvarande förvaltningsresultat för 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Prenumerera

Dokument & länkar