Ledningsgruppen köper aktier i Mandamus Fastigheter

LEDNINGSGRUPPEN KÖPER AKTIER I MANDAMUS FASTIGHETER Samtliga åtta medlemmar i ledningsgruppen för Mandamus Fastigheter AB har köpt mellan 20.000 och 50.000 aktier i Mandamus. Köpet som totalt omfattar 200.000 aktier har skett genom förvärv från bolagets två huvudaktieägare, LRF och Nordico Invest. Förvärven innebär att Mandamus VD Anders Johansson nu äger totalt 80.000 aktier i bolaget. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson. Vi i ledningsgruppen vill med denna affär ytterligare understryka vår tro på bolaget och dess framtida utveckling. Mandamus är snart omstrukturerat till ett relativt koncentrerat bostadsfastighetsbolag med låg rörelserisk och god lönsamhet. Sedan börsnoteringen i juni 1998 har fastighetsbeståndet mätt i bokfört värde nära fördubblats till 5.400 Mkr samtidigt som nära 300 fastigheter har avyttrats för knappt 1.400 Mkr. Förändringen har inneburit att Mandamus idag är ett helt annat bolag än vid börsnoteringen med huvudsakligen bostadsfastigheter på ett antal utvalda orter. Under kommande år skall renodlingen mot bostäder och koncentrationen fortsätta. Totalt utgör fastigheter på icke utvalda orter i dag cirka 12 % eller 650 Mkr av det totala fastighetsbeståndets värde. Dessa fastigheter skall säljas och en ytterligare koncentration till färre utvalda orter kan också bli aktuell. Min och ledningsgruppens engagemang i omdaningen av Mandamus till ett koncentrerat bostadsfastighetsbolag med låg rörelserisk och effektiv förvaltning kommer att ytterligare förstärkas genom köpet av aktier i bolaget. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se eller av vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.400 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar