Mandamus höjer årsprognosen till 100 Mkr

Mandamus höjer årsprognosen till 100 Mkr och föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie för verksamhetsåret 1998. Mandamus Fastigheter AB höjer sin årsprognos för 1998 med 10 mkr till ca 100 Mkr före skatt. Styrelsen föreslår en utdelning för 1998 på 2 kronor per aktie. Ytterligare resultatförbättringar förutses för 1999, varför utdelningen för detta år bedöms överstiga 2 kronor per aktie. Mandamus Fastigheter AB förvärvade Bostadsaktiebolaget Förstaden i mitten av november 1998. Integrationen av bolaget i Mandamus-koncernen har fungerat som planerat. Mandamus har sålt ytterligare fastigheter under fjärde kvartalet med realisationsvinst. Resultatet för 1998 förväntas därför bli bättre än tidigare prognos. Årsprognosen höjs nu med 10 Mkr till ca 100 Mkr före skatt. I denna resultatprognos ingår avyttringsvinster med 30 Mkr och noteringskostnader med 15 Mkr. För 1999 bedömer styrelsen att resultatet ytterligare kommer att förbättras. I prospektet inför utdelningen av Mandamus till FöreningsSparbankens aktieägare angav styrelsen som ett finansiellt mål att "utdelningen skall uppgå till lägst 50% av resultatet efter skatt exklusive effekter av fastighetsavyttringar". Mot bakgrund av det förbättrade resultatet för 1998 och bedömningen för 1999, har styrelsen beslutat föreslå 1999 års stämma att fastställa utdelningen till 2 kronor per aktie. Detta motsvarar en direktavkastning på 4,7% vid gårdagens slutkurs på 43 kronor. Förslaget till utdelning innebär ett totalt utdelningsbelopp på 41 Mkr, motsvarande 57% av prognosticerat totalresultat (d.v.s. inkl avyttringsvinster) efter avdrag för schablonskatt på 28%. Frågor besvaras av: Anders Johansson, verkställande direktör, tel. 08-566 130 11 Bengt Evaldsson, finansdirektör, tel. 08-566 130 15 Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om ca. 4.900 Mkr omfattande drygt 11.000 lägenheter. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00110/bit0001.doc

Dokument & länkar