Mandamus säljer i Tyskland med 21 mkr i avyttringsvinst

MANDAMUS SÄLJER I TYSKLAND MED 21 MKR I AVYTTRINGSVINST Mandamus har avyttrat sin kontorsfastighet i Stuttgart till ett holländskt företag för en köpeskilling om drygt 35 miljoner DEM. Affären innebär en avyttringsvinst om knappt 21 MSEK. Efter denna försäljning äger Mandamus endast en mindre fastighet utanför Sverige. Denna fastighet, belägen i Tyskland, motsvarar cirka 0,25 % av det totala fastighetsbeståndets bokförda värde. Koncentrationen av fastighetsbeståndet till Sverige är sålunda i praktiken avslutad i och med försäljningen av fastigheten i Stuttgart. Det utländska fastighetsbeståndet bestod vid årets början av två fastigheter i Holland, två fastigheter i Tyskland samt en större fastighet i Köpenhamn. Dessa fastigheter motsvarade 7,5 % av det totala fastighetsbeståndets bokförda värde. Genomförda försäljningar av utlands-fastigheterna har kunnat ske till priser klart över bokfört värde och har sammantaget givet koncernen en avyttringsvinst på 96 MSEK. Andelen fastigheter på utvalda orter uppgår nu till drygt 87 % av det bokförda värdet. Sedan årsskiftet har koncentrationen ökat med 5 procentenheter. Tidigare lämnad resultatprognos för 1999 på 260 MSEK höjs nu till ett årsresultat före skatt om lägst 280 MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,80 kr efter full skatt. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson anders.johansson@mandamus.se eller vice VD Bengt Evaldsson bengt.evaldsson@mandamus.se på telefon 08-5661 3000. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal utvalda orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.200 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 800 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar