Beslut fattade vid extra bolagsstämma i Mandator

Beslut fattade vid extra bolagsstämma i Mandator Vid den extra bolagsstämman som hölls i Mandator AB den 19 november 1999 godkändes styrelsens i kallelsen aviserade förslag innebärande: * Att ändra bolagsordningens § 4 till lydelsen: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 75.000.000 kronor och högst 300.000.000 kronor". * Syftet med ändringen är att möjliggöra ett snabbare förfarande om möjlighet till större förvärv eller liknande affärsmöjlighet skulle dyka upp och om styrelsen finner det lämpligt att be aktieägarna delta i finansieringen genom en nyemission. * Att godkänna styrelsens beslut om nyemission i samband med förvärv av resterande 49% av aktierna i Mandator Interactive AB. Nyemiss-ionen innebär att antalet nya aktier ökar med 192.011 stycken och en kapitalhöjning om nominellt 384.022 kronor. * Att utge s.k. teckningsoptioner på högst 1.500.000 nya aktier riktat till nyckelpersoner och viktiga befattningshavare inom Mandatorkoncernen. Mandator AB För mer information, kontakta: Niklas Flyborg, VD/Koncernchef Mandator, Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78, eller Lars O Pettersson, Styrelseordförande Mandator AB, Tel 08-402 31 00, mobil 070-555 26 90 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar