Mandator ny ledande leverantör till Myndigheter & Verk

Mandator ny ledande leverantör till Myndigheter & Verk Mandators satsning på att bli en ledande leverantör av kvalificerade IT- tjänster till Myndigheter & Verk har blivit mycket framgångsrik. Av Mandatorkoncernens totala fakturering har andelen som kommer från tjänster relaterade till den offentliga sektorn ökat med 60% på ett år, från totalt 8% till 13%. Fokuseringen på myndighetssfären har understötts av en särskild affärsenhet med bas i Stockholm. Som grund för den fortsatta expansionen har ett antal viktiga ramavtal tecknats under 1999. Dessa avtal ger Mandator en stark position eftersom de begränsar antalet leverantörer under de kommande åren. Enligt statens egna uppskattningar är ramavtalen värda ett par hundra miljoner kronor under år 2000 och år 2001. Mandator har för närvarande 12 ramavtal tecknade med: * Sveriges Riksdag * NUTEK - Närings- och Teknikutv.verket * RSV - Riksskatteverket * ÖCB - Överstyrelsen civil beredskap (2 st) * LIP-kansliet i Stockholms stad * FMV - Försvarets Materielverk (4 st) * RFV - Riksförsäkringsverket * PPM - Premiepensionsmyndigheten Ovanstående myndigheter representerar en stor del av de IT-intensiva myndigheterna i statsförvaltningen och flertalet av dessa står inför stora IT- förändringar. Efter årsskiftet beräknas antalet större IT-projekt inom staten öka till följd av EMU, krav på modern ärendehantering, CRM, E-handel och projektet "Verksamhetsstyrning i staten" (VESTA). Behovet av att integrera befintliga bassystem med nya Internetbaserade IT- lösningar ger Mandator möjlighet att leverera internet- och webkompetens i Kazoo-projekt och kvalificerad systemintegration, två av Mandators erkända kompetensområden. - "Det är vår förmåga att integrera managementkonsulting och Internet- och IT-teknik som gjort oss framgångsrika och gett oss allt flera helhetsåtagande", säger Richard Sandström, affärsansvarig för Mandator Myndigheter & Verk. - "Vi har flera nyckelmedarbetare med stor erfarenhet från myndighetsvärlden. Detta i kombination med vår förmåga att snabbt och flexibelt möta kundens behov, gör att man väljer oss". Mandator AB För mer information, kontakta: Richard Sandström, affärsansvarig Myndigheter & Verk Tel 08-402 31 43, mobil 070-794 9696 Michael Ekman, Divisionschef Sthlm, Tel 08-402 31 00, mobil 070-53431 04 Niklas Flyborg, VD/Koncernchef Mandator Tel 08-402 31 00, mobil 070-594 96 78 This information is also available in English. Please contact Mandator: +46-8- 402 31 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar