Marginalen Bank ökar resultatet tredje kvartalet 2017

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för tredje kvartalet 2017.  Rörelseresultatet för perioden ökade till 60,5 mkr (40 mkr Q2) och räntenettot ökade med fem procent till 143,8 (136,9 Q2). Periodens resultat efter skatt steg med 58 procent till 44,2 mkr. Resultatökningen beror bland annat på ett ökat räntenetto, genomförda kostnadsbesparingar och lägre kreditförluster som uppgår till 0,8% av utlåningen.

-  Jag är mycket nöjd över den resultatförbättring vi ser under tredje kvartalet. Att vi kan fortsätta och utvecklas med lönsamhet, låga kreditförluster och nöjda kunder visar att vår affärsmodell har en viktig funktion av fylla på marknaden, framför allt i en tid då de större bankerna alltmer stryper tillgången på kapital, säger Per Andersson, VD på Marginalen Bank. 

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017 JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 20171

 •  Rörelseresultatet för perioden steg med 51% till 60,5 mkr (40,0)  
 •  Periodens resultat efter skatt steg med 58% till 44,2 (28,0)  
 •  K/I-talet uppgick till 55,4 % (69,5)  
 •  Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 058,6 mkr (15 203,2)  
 •  Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,4 % (9,0)  
 •  Räntenetto ökade med 5% till 143,8 (136,9)  
 •  Kreditförlustnivån uppgick till 0,5% (0,6)  
 •  Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,8% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (14,7)  


SAMMANFATTNING JANUARI – SEPT 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI – SEPT 20161

 • Rörelseresultatet för perioden minskade med 11% till 100,5 mkr (113,3)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 20% till 69,1 (86,5)
 • K/I-talet uppgick till 64,5% (63,1)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 058,6 mkr (13 534,9)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,4% (9,3)     
 • Räntenetto minskade med 4% till 411,6 (430,4)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,8% (0,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,8% (11,1) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,4% (16,8)

Sedan förvärven av dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) den 30 juni 2017 är Marginalen Bank moderbolag i en ny underkoncern (”Bankkoncernen”) inom den konsolide­rade situationen ESCO Marginalen AB. De nya dotterbo­lagen äger kreditportföljer i respektive land. Koncernredo­visning har upprättats för denna nya underkoncern, dock utan jämförelsetal för Q3 2017 eftersom detta är det första kvartalet som koncernförhållandet har existerat. Bankkon­cernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 234,0 mkr och kvartalets resultat uppgick till 194,6 mkr. 

1)Avser moderbolaget Marginalen Bank Bankaktiebolag

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 november kl.15. 

För ytterligare information kontakta Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se 

Prenumerera