Inlösen av aktier i Tidnings AB Marieberg (publ)

Inlösen av aktier i Tidnings AB Marieberg (publ)AB Bonnierföretagen ("Bonnierföretagen") har förklarat sig vilja med tillämpning av aktiebolagsla- gen 14 kap §31 - som ger regler om tvångsinlösen av aktier efter värdering ge- nom skiljemän - inlösa återstoden av aktierna i Tidnings AB Marieberg (publ) ("Marieberg"). Bonnierföretagen har förklarat att bolaget, tillsammans med sitt dotterbolag Mariebergs Intressenter AB, äger mer än nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet ör samtliga aktier i Marieberg. Eftersom överenskommelse om inlösen inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare, har Bonnierföretagen enligt 14 kap 32§ aktiebolagslagen hos styrelsen för Ma- rieberg begärt att tvisten skall hänskjutas till skiljemän. Bonnierföretagen har till sin skiljeman utsett advokaten Karl-Erik Danielsson. De aktieägare i Marieberg mot vilka lösningsanspråket riktas anmodas härmed att senast två veckor från denna kungörelse skriftligen till Tidnings AB Ma- rieberg, 100 26 Stockholm, uppge sin skiljeman. Om aktieägarna inte uppger en gemensam skiljeman inom detta tid, kommer Mariebergs styrelse med stöd av 14 kap 32§ aktiebolagslagen att hos Stockholms tingsrätt begära förordnande av god man. Denne kommer där- efter att ansöka om förordnande av skiljeman och i tvisten bevaka de frånva- rande aktieägarnas rätt. Stockholm den 25 juni 1998 TIDNINGS AB MARIEBERG Styrelsen