Mariefjärd AB (publ) - Meddelandeom Change of Control-händelse avseende bolagets obligationslån

Mariefjärd AB (publ) (”Mariefjärd” eller ”Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties”) meddelar härmed inträffad Change of Control-händelse under villkoren för Bolagets utestående fyraåriga seniora säkerställda obligationslån, med rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter, om upp till 300 MSEK 2017/2021 med ISIN SE0009779069 (”Obligationslånet”).

I och med att Klövern AB (publ), genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, efter slutförandet av sitt kontanta budpliktsbud avseende samtliga uteståendestamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties (utfallet i budpliktsbudet offentliggjordes den 29 mars 2018), innehar mer än 50 procent av rösterna i Tobin Properties har en s.k. Change of Control-händelse under villkoren för Obligationslånet inträffat. Sammanfattningsvis innebär detta att obligationsinnehavarna inom viss tid har rätt att bli lösta från lånet till 101 procent av nominellt belopp plus viss ränta. Tobin Properties kommer att hantera obligationslånet utifrån dess villkor där den första åtgärden blir att, så snart det är praktiskt möjligt, skicka en underrättelse till såväl agenten som samtliga obligationsinnehavare under Obligationslånet. 

För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Denna information är sådan som Mariefjärd AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018, kl. 08.55. 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobins projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.