Mariefjärd AB (publ) - Underrättelse om Change of Control-händelse har skickats till obligationsinnehavare och agenten

Publiceringsdatum: 2018-04-06 15:45

Mariefjärd AB (publ) (”Mariefjärd” eller ”Bolaget”), ett indirekt helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties”) har idag skickat underrättelse till samtliga obligationsinnehavare och agenten avseende inträffad Change of Control-händelse under villkoren för Bolagets utestående fyraåriga seniora säkerställda obligationslån, med rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter, om 300 MSEK 2017/2021 med ISIN SE0009779069 (”Obligationslånet”).

Bolaget meddelande den 5 april 2018 att en Change of Control-händelse inträffat under Obligationslånet i och med att Klövern AB (publ), genom sitt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, efter slutförandet av sitt kontanta budpliktsbud avseende samtliga utestående stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties (utfallet i budpliktsbudet offentliggjordes den 29 mars 2018), innehar mer än 50 procent av rösterna i Tobin Properties.

I enlighet med villkoren under Obligationslånet har nu såväl agenten som samtliga obligationsinnehavare underrättats om den inträffade Change of Control-händelsen. Underrättelsen kommer i sin helhet att finnas tillgänglig på Tobin Properties hemsida: http://www.tobinproperties.se/investerare/obligationer/mariefjards-obligationslan/

För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties 

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 miljoner kronor. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.