MARIEFJÄRD AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 24 FEBRUARI – 31 DECEMBER 2017

Mariefjärd AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ). Mariefjärd AB har en noterad obligation på Nasdaq Stockholm sedan maj 2017. Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till kommersiella hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om detaljplaneändring. Bolaget innefattar fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29.

PERIODEN 24 FEBRUARI – 31 DECEMBER 2017

  • Rörelseresultatet uppgick till -22 592 TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -30 101 TSEK
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Mariefjärd AB som är ett dotterbolag till Tobin Properties AB bildades under februari 2017.
  • Bolaget har under perioden anskaffat fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29 via förvärv av de helägda dotterbolagen P-N vik 22 AB, org.nr 556684–0855 och P-N vik 29 AB, org. nr 556684–0913. P-N vik 22 AB fusionerades 2017-03-28 med det helägda dotterföretaget Persikorött Marievik ekonomisk förening, org. nr 769633–2472.
  • Mariefjärd AB har emitterat obligationer vilket har tillfört bolaget 300 MSEK före emissionskostnader.
  • Mariefjärd AB meddelade den 31 oktober att man beslutat att inte tillträda projektet Fjärdingen enligt avtal den 1 november 2017. 1 november meddelade Region Uppsala att man hävde avtalet avseende Fjärdingenfastigheterna. Region Uppsala meddelade även att man ej avsåg att återbetala handpenningen för projektet om SEK 22 miljoner. Mariefjärd AB:s resultat för det fjärde kvartalet 2017 påverkades med motsvarande summa.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE/INVESTERARE/ ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties AB

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET