Mariefjärd AB (publ) offentliggör utfall av förtida inlösen av obligationslån till följd av change of control

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Mariefjärd AB (publ), org.nr 559102-0424, (“Mariefjärd” eller ”Bolaget”), ett indirekt helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ), meddelar att till följd av ägarförändring i Tobin Properties AB (publ) har obligationsinnehavare med ett obligationsinnehav om 1 MSEK, motsvarande cirka 0,33 procent av totala antalet utgivna obligationer, begärt förtida inlösen av Bolagets utestående fyraåriga seniora säkerställda obligationslån om totalt 300 MSEK med rörlig ränta som förfaller i mars 2021 (ISIN-nr SE0009779069) (”Obligationslånet”).

En underrättelse om förtida inlösen av Obligationslånet lämnades av Bolaget den 6 april 2018 till samtliga obligationsinnehavare som per den 3 juli 2018 är registrerade som obligationsinnehavare i avstämningsregistret fört av Euroclear Sweden AB. Underrättelsen skedde med anledning av en change of control-händelse under villkoren för Obligationslånet till följd av att Klövern AB (publ), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, innehar mer än 50 procent av ägandet i Bolagets moderbolag Tobin Properties AB (publ).

Obligationsinnehavare med ett sammanlagt innehav om 1 MSEK, motsvarande cirka 0,33 procent av totala antalet utestående obligationer, har begärt att i förtid lösa in sina respektive obligationer. Obligationslånet kommer lösas in till inlösenpriset 101 procent av nominellt belopp per obligation. Därutöver kommer Bolaget utbetala upplupen och obetald ränta i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Inlösensbeloppet kommer per den 10 juli 2018 att utbetalas till respektive registrerad obligationsinnehavare som begärt inlösen.

För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 21:45 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.