Delårsrapport Massive Entertainment AB (publ) januari - september 2001

Delårsrapport Massive Entertainment AB (publ)januari - september 2001 Tredje kvartalet Omsättningen uppgick till 1,7 (11,5) MSEK. * Resultatet blev -1,0 (-2,0) MSEK. * Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 31 (35). * Bolagets finansiella situation är pressad. En kontrollbalansräkning har upprättats och åtgärder har vidtagits för att minimera kostnaderna. Niomånadersperioden * Omsättningen under de första nio månaderna 2001 uppgick till 10,7 (12,2) MSEK. * Resultatet efter de första nio månaderna 2001 blev -2,1 (-9,6) MSEK. * Två produktprototyper är klara för införsäljning mot förläggare. Spelet Ground Control valt till årets svenska spel och årets strategispel på Spelgalan 2001. Efter periodens utgång har antalet anställda reducerats till 15 medarbetare. Styrelsen och verkställande direktören för Massive Entertainment AB (publ), 556537-0771, avger härmed delårsrapport för perioden 2001-01-01 - 2001-09-30. Verksamheten Massive Entertainment utvecklar, producerar och säljer interaktiv underhållning för en världsmarknad. Bolagets grundades 1997 och lanserade sommaren 2000 sin första stora produkt: Ground Control. Spelet har vunnit ett flertal priser över hela världen och har etablerat Massive Entertainment som en utvecklare av kvalitetsprodukter. Omsättning och resultat Niomånadersperioden visar ett koncernresultat på -2,1 (-9,6) MSEK med en omsättning på 10,7 (12,2) MSEK. Under det tredje kvartalet blev koncernresultatet -1,0 (-2,0) MSEK med en omsättning på 1,7 (11,5) MSEK. Kontrakterade projekt som utförs till ett i förväg fastställt pris är inte resultatpåverkande förrän projektet avslutas. Kontrakt på löpande räkning avräknas efter hand. Se bilaga för periodens resultat- och balansräkning samt nyckeltal. Likviditet och finansiering Kassan är i dagsläget mycket ansträngd och uppgår per den 26 oktober till 18 000 SEK. Bolagets fortsatta verksamhet är beroende av att ett eller flera av de projekt som finns klara för införsäljning säljs in i början på november månad. På en extra bolagsstämma den 10 september beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Produktion och personal Under årets första nio månader har koncernens verksamhet främst fokuserat på produktion av spel till fem kontrakterade kunder. Förutom beställningsproduktioner har ett flertal interna koncept utarbetats. Under perioden har fokus även legat på att förbättra bolagets kompetens inom utveckling för TV-spel såsom PlayStation 2 och Xbox. På grund av minskad försäljning och utdragna förhandlingar med kunder så beslutade styrelsen i augusti att kraftigt minska verksamheten. Följande projekt har producerats under perioden. Projekt Beskrivning Spelkoncept Ett flertal koncept har producerats på uppdrag av (avslutat) en stor internationell förläggare. Den gemensamma målsättningen är att konceptarbetet skall leda till en eller flera större uppdragsproduktioner. Josephine (arbetsnamn) En produktion för en skandinavisk förläggare. (pågående) Spelet är en varuhussimulator med flickor som främsta målgrupp. Online Casino Utveckling av online-casino på konsultbasis. (avslutat) Uppdraget har pågått från januari och avslutades i maj. WAP-spel Två spel producerade av Massive Mobile Enter (avslutat) tainment för Picofun. Spelen levererades i augusti. SMS-spel Ett SMS-spel producerat av Massive Mobile Enter (pågående) tainment i samarbete med Modern Games. Slutleverans i oktober. Nine Worlds Ett actionäventyrsspel utvecklat för nästa gene (införsäljning) rations TV-spel såsom Xbox och PlayStation 2. Spelet är i prototypfas. Ground Control 2 Uppföljaren till succéspelet Ground Control för (införsäljning) PC. Spelet är i prototypfas och är redo att säljas in till förläggare. Dotterbolag Massive Mobile Entertainment AB Massive Mobile Entertainment har under perioden främst fokuserat på ett kraftig försäljningsarbete. Bolaget har medverkat på ett flertal konferenser och mässor och nya kundkontakter har tagits. Detta har lett till ett flertal mindre beställningsproduktioner. Under september har en uppdragsproduktion genomförts i samarbete med Modern Games, ett bolag inom MTG-koncernen. Spelet är ett SMS-spel och är baserat på TV3s dokusåpa Harem som sänds under hösten och vintern. Spelet slutlevereras i oktober. På grund av den osäkra marknaden för mobil underhållning så beslutade styrelsen i augusti att avbryta verksamheten inom dotterbolaget Massive Mobile Entertainment. Samtliga anställda är uppsagda och fr o m november kommer det inte att finnas någon aktiv verksamhet i bolaget. Omsättningen för dotterbolaget uppgick till 2,3 (1,0) MSEK och resultatet för perioden uppgick till -1,1 (-0,7) MSEK. Funwired AB Dotterbolaget Funwired AB är vilande och har under perioden inte haft någon omsättning och visar ett nollresultat. Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har flertalet anställda som sades upp i september lämnat bolaget. I koncernen finns per 26 oktober 19 medarbetare kvar. Fyra av dessa är uppsagda och lämnar bolaget i början på november. Bolagets likvida tillgångar är alltjämt mycket ansträngda. De åtgärder som vidtagits för att minska kostnaderna kommer att få full genomslagskraft först i november. Efter periodens utgång har diskussioner fortsatt för att hitta kunder till de två projekt som finns klara för införsäljning. Ett amerikanskt marknadsföretag har anlitats för att hjälpa till med försäljningen på provisionsbasis. För att säkerställa verksamheten har styrelsen under perioden vidtagit åtgärder för att undersöka möjligheterna att hitta en ny ägarstruktur. Den 10 september hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslöt att fastställa kontrollbalansräkningen daterad 2001-08-31 samt att bolaget ej skall likvideras eller försättas i konkurs utan drivas vidare. Dessutom beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Aktien och ägare Aktiekursen har under perioden varit som högst 49 SEK och som lägst 2 SEK. Handeln med aktien är fortsatt väldigt låg. Bolagets marknadsvärde uppgick per den sista september till ca 3,7 MSEK. De största ägarna är de två grundarna med ca 15% vardera. Per den 30 september 2001 uppgick antalet aktier i Massive Entertainment till 1 219 250. Till detta kommer 66 000 utstående teckningsrätter riktade till bolagets anställda och styrelse. Övrigt Rapporttillfällen Bokslutskommuniké 25 januari 2002 Delårsrapport januari - mars 24 april 2002 För ytterligare information Martin Walfisz Jan Benjaminson VD Styrelseordförande martinw@massive.se janb@massive.se 0705-37 19 10 0709-37 95 13 Massive Entertainment AB (publ) Box 4297 203 14 Malmö Telefon: 040-600 10 00 Fax: 040-600 10 99 E-post: info@massive.se Hemsida: www.massive.se Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Thomas Almqvist, auktoriserad revisor Massive Entertainment AB (publ) Delårsrapport 9 månader 2001-01-01--2001- 09-30 9 mån 9 3 mån 3 mån mån(prof) (prof) 2001-01-01 2000-01- 2001-07- 2000-07- 01 01 01 2001-09-30 2000-09- 2001-09- 2000-09- 30 30 30 Koncernresultaträkning (SEK) Nettoomsättning 10 717 414 12 155 211 1 672 11 515 842 730 Aktiverat arbete 2 991 300 2 303 638 1 633 2 303 500 638 Rörelsens -15 274 963 -12 972 -4 011 -4 751 kostnader 603 687 121 Avskrivningar av -618 175 -10 280 -206 845 -10 074 materiella anl. tillg. 834 835 Rörelseresultat -2 184 424 -8 794 588 -912 190 -1 006 588 Finansiella poster 76 254 -825 752 -50 184 -1 037 752 Res. Efter finansiella poster -2 108 170 -9 620 340 -962 374 -2 044 340 Koncernbalansräkning (SEK) 2001-09-30 2000-09-30 2001-06- 2000-12- 30 31 Tillgångar Anläggningstillgån 1 787 621 2 540 249 2 494 2 504 gar 465 409 Omsättningstillgån 2 139 764 7 617 754 3 769 6 418 gar 864 923 Summa tillgångar: 3 927 385 10 158 003 6 264 8 923 329 332 Eget kapital och skulder Eget kapital 389 298 4 971 140 1 351 2 497 671 467 Långfristiga 0 0 0 0 skulder Kortfristiga 3 538 087 5 186 863 4 912 6 425 skulder 658 865 Summa eget kapital och 3 927 385 10 158 003 6 264 8 923 skulder: 329 332 2001-01-01 2001-07-01 2000-01- 01 2001-09-30 2001-09-30 2000-09- 30 Kassaflödesanalys för koncernen (SEK) Kassaflöde löpande -413 866 -1 232 199 -7 096 verksamheten 507 Kassaflöde 98 614 500 000 -3 693 investeringsverksamheten 542 Kassaflöde 0 0 10 997 finansieringsverksamheten 075 Förändring likvida medel -315 252 -732 199 207 026 Likvida medel vid periodens 488 975 905 922 342 048 början Likvida medel vid periodens 173 723 173 723 549 074 slut 9 mån 9 mån 3 mån 3 mån (prof.) (prof) 2001-01-01 2000-01-01 2001-07- 2000-07- 01 01 Översikt nyckeltal 2001-09-30 2000-09-30 2001-09- 2000-09- 30 30 Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Avkastning på totalt neg neg neg neg kapital, % Soliditet, % 9,9% 48,9% 21,6% 28,0% Resultat per aktie -1,73 -7,89 -0,79 -1,68 Eget kapital/aktie 0,32 4,08 1,11 2,05 Antal aktier 1 219 250 1 219 250 1 219 1 219 250 250 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00500/bit0001.pdf

Dokument & länkar