Kommuniké från extra bolagsstämma i Matse Holding AB


Vid den extra bolagsstämman i Matse Holding AB idag den 21 januari 2016 beslöt stämman att bifalla styrelsens samtliga förslag.

Här följer sammandrag av stämmans beslut.

* Bolagsstämman beslöt att godkänna förslaget till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs per teckningsoption som motsvarar 100 procent av den för stamaktier i Matse Holding AB (publ) på First North listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 15 januari 2016 till och med den 20 januari 2016.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Matse Holding AB (publ). Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med 1 april 2018 till och med 1 april 2019.

Teckningskursen för ny aktie ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den för stamaktier i Matse Holding AB (publ) på First North listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 15 januari 2016 till och med den 20 januari 2016, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 29 562,50 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier i Matse Holding AB (publ). Det noteras att Matse Holding AB (publ) enligt tidigare beslut har emitterat teckningsoptioner och konvertibler.

I det fall det fulla antalet teckningsoptioner inte tecknas av de som erbjuds skall dessa erbjudas Bolagets dotterbolag Matse AB (Dotterbolaget)

* Bolagsstämman beslöt att godkänna överlåtelse av emitterade teckningsoptioner
Dotterbolaget har rätt till överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma personer som är styrelseledamöter eller anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.

• Bolagsstämman beslöt om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Styrelsen har rätt att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Matse Holding AB (publ). Aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar