Acnex godkänd i Europa

Acnex har godkänts i Europa via den decentraliserade registreringsprocessen. Acnex är en unik produkt (klindamycin/tretinoin) för behandling av måttlig till svår akne. Nationella registrerings-förfaranden kommer nu att inledas i varje land, liksom prisförhandlingar på nationell nivå. Lansering kommer att ske under året.

"Vi fortsätter att stärka Medas produktportfölj inom dermatologiområdet”, säger Anders Lönner, VD Meda AB.

Acnex

Acnex är en ny patenterad kombinationsprodukt som effektivt behandlar såväl inflammatoriska som icke-inflammatoriska sår (lesioner). I studier har Acnex visat snabbare och bättre effekt än dagens monoterapier.

Vid eventuella frågor kontakta:

 Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

Paula Treutiger, Investor relations tel: 0733-666 599

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna pressrelease innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.  

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar