Delårsrapport 3, januari-september 2001

Meda AB (publ) - Delårsrapport 3, januari-september 2001 · Koncernens försäljning ökade 6% · Affärsområde Pharma växer med 26% · Den svaga kronan drar ner koncernresultatet · Rörelseresultatet före finansnetto och skatt uppgick till 28,3 (56,4) MSEK · Vinst per aktie 2,86 (7,18) SEK · Relifex förvärvat från GlaxoSmithKline · Nyemissionen godkändes på extra bolagsstämma Försäljning Koncernens försäljning under perioden januari-september 2001 uppgick till 572,1 (538,8) MSEK, en ökning med 6%. Under det tredje kvartalet steg försäljningen för alla tre affärsområden och totalt ökade försäljningen med närmare 14% under tredje kvartalet. Affärsområdet Pharma uppnådde den högsta tillväxten med 26% mot föregående år och en försäljning på 111,7 (88,3) MSEK. Framgångarna fortsätter för läkemedel som Revia (behandling av alkoholberoende), Nitrolingual spray (behandling av kärlkramp), Colazid (behandling av ulcerös kolit), Colifoam (behandling av proktit) och Alcosanal (behandling av anorektala besvär). Reumacon (behandling av ledgångsreumatism) som övertogs från Conpharm vid halvårsskiftet har också starkt bidragit till försäljningsökningen. Affärsområdet Hospital Care nådde en försäljning på 100,1 (94,6) MSEK. Koncentration på färre produkter har ändå medgivit en försäljningsökning på 3%. Försäljningen av huvudprodukten MicKey (system för parenteral nutrition), ökade med 35%. Affärsområdet Parallellhandel hade en försäljning på 360,3 (355,7) MSEK. Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 4% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Med hänsyn till den förändrade lönsamhetsbilden p.g.a. den svaga svenska kronan, genomförs en prioritering av produktsortimentet. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 28,3 (56,4) MSEK. Två faktorer påverkar jämförbarheten mellan perioderna; den svenska kronkursen och jämförelsestörande poster i resultaträkningen. Den svaga svenska kronan har kraftigt försämrat bruttoresultatet, framför allt för affärsområdet Parallellhandel. Med hänsyn taget till dessa faktorer skulle ett justerat rörelseresultat för perioden januari-september legat i nivå med resultatet för motsvarande period föregående år. Resultatet från Relifex har bidragit positivt redan under tredje kvartalet och utgör merparten av de redovisade intäkterna under "jämförelsestörande poster". Från och med fjärde kvartalet kommer Relifex att redovisas i rörelsen. Koncernens resultat efter finansnetto blev 20,3 (48,1) MSEK och nettovinsten uppgick till 14,1 (35,4) MSEK efter avdrag med 6,2 (12,7) MSEK i skatt. I resultatet ingår avskrivningar med 7,9 (6,1) MSEK. Vinst per aktie efter full skatt var 2,86 (7,18) SEK. Finansiell ställning Förvärvet av Relifex har finansierats med banklån, varav bridgefinasiering på 72,4 MSEK i avvaktan på nyemissionen. Detta har också tillfälligt påverkat soliditeten från 22,7% till 21,3%. Efter genomförd nyemission beräknas soliditeten öka till ca 35%. Likvida medel uppgick till 12,2 MSEK, en minskning med 6,9 MSEK från årets början. Bolagets outnyttjade checkkredit uppgick till 35,7 MSEK, att jämföras mot 13,5 MSEK vid årsskiftet. Vid den extra bolagsstämman i Meda AB den 25 september 2001 godkändes styrelsens beslut om nyemission av högst 1 644 420 aktier med företrädesrätt till teckning för nuvarande aktieägare. För tre gamla aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 44 kronor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 23 oktober 2001. Teckningstiden för deltagande är 29 oktober till och med den 9 november 2001. Prospekt finns tillgängligt från och med den 29 oktober. Hela nyemissionen är garanterad av bolagets båda huvudägare Volati B.V. och Stena Sessan Rederi AB. Avtal Meda har förvärvat de exklusiva rättigheterna på ett stort antal europeiska marknader för Relifex samt ett antal mindre produkter från GlaxoSmithKline. Totalt omfattar förvärvet en årsomsättning på ca 70 MSEK. Relifex som introducerades för 6 år sedan konkurrerar inom segmenten COX-2 hämmare och NSAID (non steroidal anti inflammatory drugs). Relifex har en unik medicinsk profil som kombinerar god effekt med låg risk för magbiverkningar och har även egenskaper som kan vara potentiellt hjärtskyddande. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 8 MBGP och finansieras dels genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare dels genom upplåning. Enligt avtalet med GlaxoSmithKline tillfaller intäkterna Meda redan fr.o.m. 2 juli 2001. Meda har ingått ett långsiktigt licensavtal med det franska läkemedelsföretaget Laboratories Innotech avseende de exklusiva marknadsrättigheterna i Norden för produkten Ideos för behandling av benskörhet. BEDÖMNING AV HELÅRSRESULTAT Rörelseresultatet för helåret 2001 beräknas bli i nivå med föregående års resultat. Rapporter Bokslutskommuniké presenteras den 8 februari 2002. Stockholm den 26 oktober 2001 Anders Lönner VD och Koncernchef Denna kvartalsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Denna rapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation nr. 20 För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, koncernchef tel. 08-630 19 00 Hans Mirsch, finanschef tel. 08-630 19 79 el. 070-584 97 13 Meda AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i Norden och Baltikum. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00870/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00870/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar