Delårsrapport januari – september 2013

Januari-september 2013

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 664 (9 796) MSEK vilket motsvarade en organisk tillväxt[1] jämfört med föregående år på 2 %.
 • EBITDA uppgick till 2 719 (3 050) MSEK, motsvarande en marginal på 28,1 (31,1)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 087 (1 449) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 547 (818) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (2,77) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 6,48 (6,18) SEK.
 • Prognos för helåret 2013

Medakoncernen beräknar för helåret 2013 uppnå en försäljning på cirka 13 miljarder SEK och en EBITDA marginal på cirka 28 procent”

Tredje kvartalet 2013

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 186 (3 038) MSEK. Detta motsvarade en organisk tillväxt[1] på 5 % jämfört med föregående år.
 • EBITDA uppgick till 874 (870) MSEK, motsvarande en marginal på 27,4 (28,6)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 322 (340) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 147 (167) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,48 (0,58) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 2,67 (1,73) SEK.

VD:s kommentar

Meda är fortfarande ett ungt företag som från en svensk bas vuxit till ett internationellt bolag genom en stark affärsidé och vision för framtiden. Som ny VD i Meda är det min ambition att tillsammans med våra motiverade och erfarna medarbetare fortsätta utveckla det som i dag är världens 48:e största läkemedelsbolag.

Under det tredje kvartalet 2013 uppgick den organiska tillväxten till 5 procent, vilket i jämförelse med tidigare kvartal är en väsentlig förbättring. Detta är ett resultat av ökade men selektiva investeringar i marknadsföring, vilket resulterat i fortsatt tillväxt för Dymista samt en bra utveckling för tillväxtmarknaderna (+21 procent). Framför allt har utvecklingen i Kina och Ryssland varit stark. På grund av karaktären på verksamheten på Emerging Markets, främst som en följd av grossisternas inköpsmönster, kommer försäljningen att fluktuera kvartal för kvartal. Det är dessutom glädjande att se att försäljningen i södra Europa utvecklats bättre än under tidigare kvartal i år.

Lanseringen av Dymista fortsätter enligt plan och produkten har nu introducerats på drygt 10 marknader i Europa. I linje med vår strategi bearbetar vi i huvudsak specialistläkare under den initiala lanseringsfasen, vilket gör att försäljningen kommer att öka gradvis. I USA har vi kommit längre i lanseringen och kan notera en fortsatt tillväxt och Dymista var också den främsta orsaken till att Medas organiska tillväxt på den amerikanska marknaden ökade med 13 procent under årets tredje kvartal. Dymista befäste under perioden sin position som den näst största originalprodukten i USA inom sitt segment.

Vi kommer att fortsätta att satsa på att stärka positionen inom det prioriterade terapiområdet astma/allergi. Ett exempel är förvärvet av Aerospan, en unik produkt för behandling av astma. Jag är övertygad om att vi kan utvinna betydande marknadssynergier mellan Dymista och Aerospan och vi ser fram emot att ge patienter i USA tillgång till denna nya produkt nästa år. Även det prioriterade terapiområdet Dermatologi bidrog väl till den organiska tillväxten under det tredje kvartalet, särskilt Elidel, som visade en försäljningsökning med 40 procent under kvartalet.

Våra tillväxtsatsningar kräver dock avsevärda investeringar. Trots det har vårt fria kassaflöde, kvartal för kvartal under året, visat en positiv utveckling. I och med rapporten för tredje kvartalet 2013 förtydligar vi även vår prognos för helåret. Vi förväntar oss att försäljningen uppgår till cirka 13 miljarder SEK och att EBITDA-marginalen når cirka 28 procent. Den prognosticerade försäljningen motsvarar en organisk tillväxt som överstiger 3 procent för helåret 2013.

Jörg-Thomas Dierks VD

1) Organisk tillväxt: Försäljningsutveckling rensat för valutaeffekter, förvärv, avslutad verksamhet och intäkter från samarbetsavtalet med Valeant.

Webbsänd presentation av rapporten 8 november kl 10.30
Presentationen nås via webbsidan www.meda.se/sv/finansiell-information, där en inspelad version också finns kvar tills dess att nästa rapport presenteras.

Frågor angående rapporten besvaras av:
Anders Larnholt, VP Corporate Development and Investor Relations, anders.larnholt@meda.se, 0709-458 878.
Paula Treutiger, Investor Relations, paula.treutiger@meda.se, 0733-666 599.

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Framtidsdeklaration

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna rapport innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera