Delårsrapport januari – september 2015

Januari – september 2015[1]

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 629 (10 198) MSEK vilket motsvarar en ökning med 43% samt 34% i fasta växelkurser jämfört med föregående år.
 • EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till 4 856 (2 946) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 65% och en marginal på 33,2 (28,9)%.
 • Engångseffekter belastade resultatet före skatt med 677 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 781 (677) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,14 (2,15) SEK[2]. Exklusive engångseffekter uppgick resultat per aktie till 3,03 (2,17) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 4,95 (6,11) SEK[2]. Exklusive engångseffekter uppgick fritt kassaflöde per aktie till 7,49 (6,21) SEK.
 • Helårsprognos: ”Meda bedömer att försäljningen för helåret 2015 kommer att nå knappt 20 miljarder SEK och att EBITDA-marginalen uppgår till cirka 32% (exklusive engångseffekter)”.

Tredje kvartalet[1]

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 894 (3 356) MSEK vilket motsvarar en ökning med 46% samt 39% i fasta växelkurser jämfört med föregående år.
 • EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till 1 673 (980) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 71% och en marginal på 34,2 (29,2)%.
 • Engångseffekter belastade resultatet före skatt med 369 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 (174) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 (0,55) SEK[2]. Exklusive engångseffekter uppgick resultat per aktie till 1,10 (0,69) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 3,38 (2,12) SEK[2]. Exklusive engångseffekter uppgick fritt kassaflöde per aktie till 3,57 (2,22) SEK.
1)      För information om engångseffekter se sidan 7.
2)      Omräkning av jämförelsesiffran har skett med hänsyn till fondemissionselementet i nyemissionen 2014.
Webbsänd presentation av rapporten 5 november kl. 10.00.
Presentationen nås via webbsidan
www.meda.se/sv/investerare, där en inspelad version också finns kvar tills dess att nästa rapport presenteras.Frågor angående rapporten besvaras av:
Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability,
paula.treutiger@meda.se, 0733-666 599.VD:s kommentar

Det tredje kvartalet bekräftar vår strategi med fokus på tillväxtprodukter, optimerad basproduktportfölj och förvärv. Försäljningen uppgick till 4 894 MSEK under kvartalet vilket motsvarar en organisk tillväxt på 4%. Den förbättrade försäljningen drevs av en stark utveckling för våra prioriterade produkter och tillväxtmarknader som tillsammans växte med 16%, medan försäljningen av våra basprodukter var i nivå med föregående år justerat för valutakurseffekter. Flertalet av våra prioriterade produkter uppvisade tvåsiffrig tillväxt, som t ex Dona (42%), Dymista (26%) och Elidel (77%) medan de receptfria produkterna SB12 och Saugella inte levde upp till förväntningarna.

Trots turbulens och osäkerhet på flera tillväxtmarknader som till exempel Ryssland, CIS och i viss mån Kina, redovisade Emerging markets en tvåsiffrig tillväxt för kvartalet. På kort sikt förväntar jag mig inte några avsevärda förbättringar av marknadsförhållandena i Ryssland, medan regionen Greater China förväntas fortsätta att utvecklas väl. Mellanöstern och våra nya marknader i Sydostasien visade en stark tillväxt under kvartalet och vi är fortsatt övertygade om den goda potentialen i Sydostasien.

Västeuropa uppvisade en varierad bild under kvartalet. Försäljningsutvecklingen i Frankrike är fortsatt påverkad av generisk konkurrens för Tambocor och därtill såg vi en svagare utveckling på den italienska marknaden. Utvecklingen i Storbritannien hölls tillbaka till följd av ett mycket starkt Q2. Däremot var utvecklingen stark på framför allt de nordiska marknaderna. Dymista fortsatte sin tillväxtkurva i regionen med förbättrade marknadsandelar, vilket resulterade i en tillväxt på 86% under kvartalet.

Utvecklingen i USA var stark under kvartalet. Den negativa effekten av generisk konkurrens för Astepro som vi har haft under tidigare kvartal har nu avtagit. Den amerikanska basproduktportföljen utvecklades väl vilket bland annat speglar en stark tillväxt för Felbatol. Felbatol, med en underliggande volymtillväxt, gynnades också av positiva rabattjusteringar under kvartalet. Dymista fortsatte att vinna marknadsandelar vilket adderade till den totala utvecklingen i USA.

Som tidigare kommunicerats, har integrationen av Rottapharm genomförts på ett framgångsrikt sätt. Vi verkar nu som ett enhetligt Meda på samtliga marknader. Detta har resulterat i en högre EBITDA och lönsamheten för tredje kvartalet steg med 5 procentenheter till en EBITDA-marginal på 34% exklusive engångseffekter.

Det gläder mig speciellt att efter ett svagare Q2 kunna konstatera att fritt kassaflöde var all-time high i Q3, motsvarande 78% av EBITDA. Detta bekräftar vår förmåga och beslutsamhet att reducera skuldsättningen i syfte att förbereda Meda för nästa steg.

För fjärde kvartalet bedömer vi att marknadsutvecklingen i Italien blir svagare än planerat. För helåret 2015 förväntar vi oss en omsättning på knappt 20 miljarder kronor. Avseende lönsamheten har de snabbt realiserade synergierna relaterade till förvärvet av Rottapharm resulterat i en hög EBITDA för de första nio månaderna av året. Detta är glädjande och vi planerar därmed att vi ska nå en EBITDA-marginal exklusive engångseffekter runt cirka 32% för helåret 2015.

Jörg-Thomas Dierks

Koncernchef och VD

Framtidsdeklaration

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna rapport innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ”kan”, ”ska”, ”har för avsikt att’’, ”förväntas”, ”beräknas”, ”uppskattas”, ”föresätts”, ”planeras”, ”prognostiseras, ’”tros” eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera