Meda AB (publ) – Bokslutsrapport 2010

 

 • Meda överträffade kommunicerad prognos för helåret 2010.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 571 (13 178) MSEK. Valutaeffekter och generisk konkurrens för produkterna Astelin och Optivar utgjorde de viktigaste orsakerna till den lägre försäljningen jämfört med föregående år.
 • EBITDA uppgick till 4 306 (4 387) MSEK, motsvarande en marginal på 37,2 (33,3)%.
 • EBITDA, exklusive engångseffekter[1] och valutaeffekter, uppgick till 4 432 (4 518) MSEK, motsvarande en marginal på 35,3 (34,3)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 529 (2 902) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 428 (1 537) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,72 (5,09) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 8,15 (9,95) SEK.
 • Styrelsen föreslår en dubblerad utdelning till 2,00 (1,00) SEK.
 • Integrationen av Alaven är klar.

Highlights

Integrationen av Alaven och omstruktureringen i USA är klar

 • Ny organisationsstruktur i USA är operativ sedan januari 2011. Ökat fokus på specialistprodukter med en rationaliserad verksamhet.
 • Synergibesparingar under 2011 beräknas överstiga 50 MUSD.
 • Omstruktureringskostnader av engångskaraktär belastade resultatet under fjärde kvartalet med 182 MSEK. Inga ytterligare omstruktureringskostnader med anledning av förvärvet och omstruktureringen förväntas.

Meda överträffade prognosen för helåret 2010

 • I delårsrapporten för tredje kvartalet 2010 lämnade Meda följande prognos för helåret 2010 (exklusive omstruktureringskostnader relaterade till förvärvet av Alaven):

                       ”Medakoncernen beräknar för helåret uppnå en försäljning på ca 11 400 MSEK och ett EBITDA på ca 4 400 MSEK.”

 • Utfallet jämfört med prognosen blev en försäljning på 11 571 MSEK och ett EBITDA på 4 488 MSEK (redovisat EBITDA 4 306 MSEK + omstruktureringskostnader relaterade till förvärvet av Alaven 182 MSEK).

Utdelning per aktie föreslås bli 2,00 (1,00) SEK

 • Styrelsen föreslår en dubblerad utdelning till 2,00 (1,00) SEK.
 • Föreslagen utdelning innebär att knappt en fjärdedel av årets fria kassaflöde delas ut till aktieägarna.
 • Direktavkastningen fördubblas till ca 4 procent (givet nuvarande aktiekurs).
 • Styrelsen bedömer att bolagets starka kassaflöde möjliggör att tillväxtambitionen kan infrias parallellt med en högre utdelning.

VS:S KOMMENTAR 

Som jag förutspådde och kommunicerade under förra året blev verksamhetsåret 2010 något av ett mellanår för bolagets tillväxt. Stora förändringar mellan våra viktigaste valutor, prissänkningar på vissa europeiska marknader samt generisk konkurrens för Astelin och Optivar i USA ledde till att omsättningen blev lägre, 11 571 (13 178) MSEK. Borträknat dessa effekter finns dock en underliggande tillväxt som under 2010 uppgick till ca 2-3 procent.

För att motverka den lägre omsättningen har ett målmedvetet arbete förts gällande effektiviseringar i det operativa arbetet. EBITDA marginalen (exklusive engångseffekter) har därför kunnat bibehållas på en hög nivå; 35,2 (34,3) procent.

I övrigt har dock 2010 varit allt annat än ett mellanår. Jag vill istället karaktärisera det gångna året som ett mycket händelserikt år.

Medas pipeline har förstärkts ytterligare och flera produkter har under året gjort stora framsteg, exempelvis kombinationsprodukten med azelastin och flutikason (för behandling av allergisk rinit), flupirtin (behandling av fibromyalgi) och retigabine/ezogabine (behandling av epilepsi).

Medas satsningar på tillväxtmarknader, exempelvis Ryssland, Turkiet, Polen och Mexiko har också givit mycket goda resultat under 2010, med en genomsnittlig försäljningsökning om mer än 20 procent.

Den målmedvetna satsningen på receptfria läkemedel fortsätter. Från att för tre år sedan varit en marginell del av verksamheten har Medas portfölj av receptfria läkemedel vuxit till att svara för cirka 2 miljarder SEK under 2010.

Framtiden

Under 2010 satte patentutgången för Astelin och Optivar spår i såväl omsättning som resultat. Väl inne i verksamhetsåret 2011 kan konstateras att situationen är helt annorlunda. Meda har samlat kraft för en fortsatt expansion – men med en för framtiden väsentligt lägre risk. Dels minimerar en växande produktportfölj beroendet av någon eller få storsäljande produkter, dels saknas framtida patentrisker i den växande OTC-portföljen. Den lägre risknivån kan bl a illustreras med att vid 2010 års slut svarade Medas största produkt för endast sju procent och de tio största produkterna för ca en tredjedel av hela Medas försäljning.

I den framtida utvecklingen av Meda kommer följande att prioriteras:

 • Meda har ett starkt kassaflöde, vilket öppnar för möjligheten till förvärv och samarbeten avseende såväl bolag som produkter. Redan med nuvarande försäljning i fler än 120 länder och egna marknadsorganisationer i 50 länder har Meda en effektiv geografisk täckning i Nordamerika och Europa. Det gör oss till en attraktiv partner, som kan agera snabbt när rätta affärsmöjligheter öppnar sig.
 • Satsningen på tillväxtmarknader fortsätter och ambitionen är att etablera ny verksamhet på vissa utvalda marknader, främst i Asien och Sydamerika.
 • Meda har en pipeline av nya produkter som befinner sig nära marknaden. Dessa produkter kommer att exploateras på bästa tänkbara sätt samtidigt som bolagets pipeline kommer att breddas med nya intressanta produkter.

Anders Lönner

Koncernchef och VD

 

[1] Exklusive engångsintäkt på 429 MSEK i andra kvartalet 2010 samt omstruktureringskostnader på 197 MSEK i fjärde kvartalet 2010 och 131 MSEK i fjärde kvartalet 2009.

För ytterliggare information kontakta:

 Anders Larnholt                                                          tel: 08-630 1962

Vice President Corporate Development & IR                       0709-458 878

Bokslutsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar