Meda AB (publ) – Bokslutsrapport januari – december 2012

Helåret 2012

 • Koncernens nettoomsättning ökade till 12 991 (12 856) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 3%.
 • EBITDA uppgick till 3 935 (4 683) MSEK, motsvarande en marginal på 30,3 (36,4)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 791 (2 644) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 180 (1 608) MSEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet efter skatt till 1 001[1] (1 480[2]) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (5,35) SEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet per aktie till 3,41[1] (4,93[2]) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 8,84 (9,07) SEK.
 • Utdelningen per aktie föreslås bli 2,25 (2,25) SEK.

Fjärde kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning minskade till 3 195 (3 456) MSEK. I fasta valutakurser minskade omsättningen med 5%.
 • EBITDA uppgick till 892 (1 190) MSEK, motsvarande en marginal på 27,9 (34,4)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 349 (658) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 357 (510) MSEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet efter skatt till 178[1] (382[2]) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,21 (1,69) SEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet per aktie till 0,62[1] (1,28[2]) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 2,66 (1,94) SEK.

[1] Exklusive en positiv engångseffekt på 179 MSEK i fjärde kvartalet 2012 avseende sänkning av den svenska bolagsskatten.

[2] Exklusive en positiv engångseffekt i fjärde kvartalet 2011 på 128 MSEK avseende utnyttjandet av ett ej aktiverat förlustavdrag i den tyska verksamheten.

VD: KOMMENTAR

Verksamhetsåret 2012 kan summeras som ett år då Meda med full koncentration fortsatte att utvecklas inom ramen för den affärsplan som fastställts. Detta innebär noga planerade satsningar på nya produkter och investeringar på prioriterade tillväxtmarknader, kombinerat med förvärv av intressanta produktmöjligheter. Trots en väsentligt högre investeringsnivå i marknadsföring under 2012 har vi lyckats att bibehålla ett fritt kassaflöde i nivå med föregående år på ca 2,7 mdr SEK. Detta motsvarar ett fritt kassaflöde per aktie på 8,84 (9,07) SEK.

Lanseringen av Dymista påbörjades i USA under den senare delen av 2012. Vi har fått en mycket positiv respons, från såväl förskrivare som patienter. Fortfarande är det dock för tidigt att dra några definitiva slutsatser men jag är övertygad om att vi är på rätt väg och att Dymista utgör en unik möjlighet för bolaget. Dymista har även erhållit godkännande i Europa och vi förväntar oss att inleda lansering till specialister på vissa större europeiska marknader under andra kvartalet innevarande år.

Under 2012 har vi även lyckats med att väsentligt utöka Medas portfölj av andra intressanta produktlanseringar. En handfull nya produktgodkännanden har erhållits i Europa; t ex Zyclara, Astepro, Onsolis och Edluar. Därutöver slutförde vi ett flertal produktförvärv i USA. Parallellt fortsätter vi också att exploatera bolagets globala produktmöjligheter inom det receptfria området, antingen själva eller genom samarbeten med andra läkemedelsbolag. Receptfria läkemedel uppvisar goda tillväxttal och utgör nu ca en fjärdedel av Medas totala omsättning. En ytterligare positiv effekt av denna strategiska inriktning är att Medas beroende av subventionerade läkemedel fortsätter att minska.

Satsningarna på prioriterade tillväxtmarknader fortsätter, vilket bland annat inneburit en väsentlig utbyggnad av marknadsorganisationerna. Sedan början av 2012 har marknadsorganisationen på Medas tillväxtländer ökat med cirka 300 personer och uppgår nu till drygt 700 personer. Medas försäljning på samtliga tillväxtländer utgör cirka 15 procent av Medas totala omsättning och uppvisar god tillväxt. För närvarande utgörs Medas största tillväxtländer av Ryssland, Mellanöstern och Turkiet.

Framtiden

Läkemedelsindustrin har stora utmaningar men vi befinner oss i segment som kommer att ha tillväxt. I en omvärld som på flera håll eftersträvar lägre läkemedelskostnader kommer dock produktionskostnader att få större betydelse. Meda har en god bas att stå på med både intern och extern produktion, men i förlängningen kommer vi att i större utsträckning söka kostnadseffektiva lösningar inom produktionsledet. Medas starka kassaflöden gör att vi fortsatt kan agera med förvärv av intressanta produkter och investeringar på prioriterade marknader.

Anders Lönner

Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Anders Larnholt, tel. 08-630 19 62
VP Corporate Development and Investor Relations 0709-458 878

Paula Treutiger, tel. 08-630 20 82
Investor Relations 0733-666 599

Denna bokslutsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Framtidsdeklaration

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna rapport innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar