Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 747,8 (2 650,0) MSEK.

• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar), exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 1 273,1(1) (686,6)(2) MSEK, motsvarande en marginal på 34,0 (25,9)%.

• Rörelseresultatet, exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 934,4 (1)(496,5) (2)MSEK.

• Inklusive resultateffekter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 816,3 (820,4) MSEK.

• Resultatet efter skatt blev 426,0 (465,2) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 460,9(3) (239,9)(3) MSEK.

• Resultatet per aktie uppgick till 1,87 (2,14) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 2,02(3) (1,10)(3) SEK.

Highlights

Etablering i USA genom det strategiska förvärvet av MedPointe
• Meda förvärvar MedPointe och skapar ett internationellt specialty pharmabolag med:
- Marknadstäckning i både Europa och USA
- Ökat fokus inom prioriterade terapiområden
- Stark pipeline av nya produktmöjligheter

• MedPointe:
- Nettoomsättningen 2006 uppgick till 252 MUSD, en ökning med +23%
- Terapiområden: Allergi / Andningsvägar och Smärta
- 710 anställda, varav ca 500 inom marknadsföring och försäljning

• Förvärvspris:
- 520 MUSD i kontant betalning, och
- 17 500 000 nyemitterade aktier i Meda

• Nya aktieägare i Meda:
- The Carlyle Group,
- The Cypress Group, LLC och
- andra amerikanska investerare

• Förvärvet är beroende av godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet 2007

Uppföljare till läkemedlet Aldara förvärvad från amerikanska 3M
• Sotirimod är en patenterad substans i sen klinisk utvecklingsfas
• Mer potent än Aldara
• Köpeskilling: 10 MUSD för de europeiska rättigheterna samt framtida ”milestones” på 10 MUSD

Den första kombinationsprodukten av ett NSAID (ketoprofen) och en protonpumpshämmare (omeprazol) förvärvad från Ethypharm
• Nyutvecklad kombinationsprodukt med välkända substanser
• Reducerar magbiverkningar vid smärtbehandling med ketoprofen
• Produkten är inlämnad för registrering
• Köpeskilling: 3 MEUR för de flesta Europeiska marknaderna samt framtida ”milestones” på 6 MEUR

Förvärv av produktportfölj från amerikanska Wyeth
• Förvärv av 10 väletablerade läkemedel från amerikanska Wyeth
• Produkterna tillför Meda en försäljning om ca 160-170 MSEK under resten av 2007 (8 månader)
• Medas position stärks på viktiga europeiska marknader som Italien och Frankrike
• Köpeskilling: 530 MSEK

KONSEKVENT STRATEGI
Meda fortsätter uppbyggnaden av sin verksamhet kring samma affärsidé som tidigare men i nya dimensioner. På sex år har företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, till ett paneuropeiskt och genom USA-förvärvet vidare till internationellt specialty pharmaföretag med vidgade ambitioner. Strategin tillämpas konsekvent steg för steg genom nya marknadsetableringar och produktförvärv. Därutöver har Meda byggt upp en pipeline av nya produktmöjligheter icke minst för USA-marknaden. Målet är som tidigare expansion med lönsamhet och kontrollerad risk.

FÖRSÄLJNING
Medakoncernens nettoomsättning under perioden januari-juni uppgick till 3 747,8 (2 650,0) MSEK, motsvarande en ökning på 41,4%. Valutakursförändringar påverkade koncernens försäljning negativt med 34,1 MSEK i jämförelse med föregående år. Den förvärvade produktportföljen från 3M svarade för huvuddelen av försäljningstillskottet där produkterna Tambocor, Minitran och Aldara fortsatte att utvecklas väl. Aldaras omsättning under perioden uppgick till 184 MSEK. Allergimedlet Azelastin ökade starkt under det andra kvartalet och uppvisade en försäljningstillväxt på 13% jämfört med föregående år. Även astmapreparatet Novopulmon hade ett starkt andra kvartal med en ökning på 18%. Den nyförvärvade produktportföljen från Wyeth inkluderades i Medas omsättning fr o m maj månad och bidrog med 34,6 MSEK under perioden.

RESULTAT

Resultateffekter av engångskaraktär
Vissa resultateffekter av engångskaraktär påverkar jämförbarheten med motsvarande period föregående år.

Som meddelades i delårsrapporten för januari-mars 2007 slutfördes integrationen av 3M:s läkemedelsdivision under årets första kvartal. Omstruktureringskostnaderna om 118,1 MSEK som togs under första kvartalet belastar därmed resultatet för perioden januari-juni 2007. Under motsvarande period för 2006 innehöll resultatet positiva engångseffekter på 323,9 MSEK relaterad till en avyttrad produktionsanläggning i Nederländerna samt ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden januari-juni uppgick till 816,3 (820,4) MSEK. Rörelsekostnaderna för första halvåret 2007 uppgick till 1 466,9 (1 047,9) MSEK. Av dessa utgjorde avskrivningar på immateriella rättigheter 303,4 (136,8) MSEK. Omstruktureringskostnader som en följd av integrationen av 3M:s läkemedelsdivision uppgick till 118,1 MSEK. Koncernens rörelseresultat exklusive resultateffekter av engångskaraktär för perioden januari-juni ökade därmed till 934,4(4) (496,5)(5) MSEK.

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) exklusive resultateffekter av engångskaraktär för samma period uppgick till 1 273,1(4) (686,6)(5) MSEK, motsvarande en ökning på 85%. EBITDA-marginalen justerat för engångseffekter har därmed kraftigt förbättrats till 34,0 (25,9)%. Inklusive resultateffekter av engångskaraktär uppgick EBITDA för perioden januari-juni till 1 155,0 (1 010,5) MSEK.

Finansiella poster
Koncernens finansnetto för perioden januari-juni uppgick till -165,5 (-130,3) MSEK. Finansnettot påverkades positivt av en engångseffekt i form av en kursdifferens om 65,3 MSEK från det första kvartalet relaterad till finansieringen av 3M-förvärvet. Koncernens resultat efter finansnetto för perioden uppgick därmed till 650,8 (690,1) MSEK.

Nettoresultat
Nettoresultatet för första halvåret, exklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 460,9(6) (239,9)(7) MSEK. Nettoresultatet för första halvåret, inklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 426,0 (465,2) MSEK. Koncernens skattekostnad för perioden januari-juni blev 224,8 (224,9) MSEK, motsvarande en skattesats på 34,5 (32,6)%. Om den kommande sänkningen av bolagskatten i Tyskland hade varit i kraft redan från ingången av 2007, hade Medas totala skattesats för det första halvåret varit ca 3,5 procentenheter lägre.

Resultatet per aktie före utspädning för första halvåret, exklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 2,02(6) (1,10)(7) SEK.

Resultatet per aktie före utspädning för första halvåret 2007 uppgick till 1,87 (2,14) SEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Den finansiella ställningen har under perioden stärkts till följd av ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt av den under februari genomförda nyemissionen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-juni ökade till 893,0 (465,9) MSEK. Genomförda omstruktureringsåtgärder belastade kassaflödet med -61,0 MSEK. Förändringen i rörelsekapitalet uppgick för perioden till -323,0 (-17,2) MSEK och är till största delen hänförlig till förvärvet av 3M som var ett s k inkråmsförvärv. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därmed till 570,0 (448,7) MSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden januari-juni till -6 216,8 (-62,8) MSEK. I januari förvärvades 3M:s europeiska läkemedelsdivision för 5 605,3 MSEK och i maj förvärvades en produktportfölj från amerikanska Wyeth för 530,0 MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för perioden januari-juni till 5 595,8 (-548,2) MSEK. Nyemissionen genererade, efter nyemissionskostnader, ett positivt kassaflöde om 1 844,2 MSEK samtidigt som banklån ökade netto med 3 865,4 MSEK. I maj utbetalades utdelning till Medas aktieägare med 116,1 MSEK.

Koncernens likvida medel var vid utgången av juni 71,9 MSEK mot 120,6 MSEK vid föregående års slut. Nettoskuldsättningen uppgick per den 30 juni till 8 618,8 MSEK jämfört med 4 512,1 MSEK vid föregående års slut. Soliditeten blev 35,9% mot 38,0% vid föregående års slut.

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 6 569,8 MSEK mot 4 296,8 MSEK vid föregående års slut, vilket motsvarar 28,28 (19,75) SEK per aktie.

MODERBOLAGET
Meda AB bedriver försäljning och marknadsföring av läkemedel och sjukvårdsprodukter. Bolaget innehar även andelar i dotterbolag verksamma i stora delar av Europa.

Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 1 375,0 (613,0) MSEK varav koncernintern omsättning uppgick till 918,8 (239,7) MSEK. Den interna omsättningsökningen beror till största delen på moderbolagets försäljning till koncernbolag av läkemedel förvärvade under år 2007. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 491,9 (185,5) MSEK.

Likvida medel uppgick till 4,7 MSEK jämfört med 20,2 MSEK vid föregående års slut.

Investeringar i immateriella rättigheter uppgick under årets första sex månader till 4 039,1 MSEK och utgörs främst av produktförvärv från 3M och Wyeth. Övriga investeringar har inte väsentligen förändrats under perioden i förhållande till motsvarande period föregående räkenskapsår.

Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 8 117,5 MSEK jämfört med 5 872,4 MSEK vid föregående års slut. Förvävet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa har inneburit att de interna lånefordringarna har ökat.

Meda AB genomförde under februari 2007 en nyemission vilken, efter nyemissionskostnader, genererade ett positivt kassaflöde om 1 844,2 MSEK. Under perioden har banklån ökat netto med 3 873,8 MSEK.

AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER
• FÖRVÄRV AV UPPFÖLJARE TILL LÄKEMEDLET ALDARA FRÅN AMERIKANSKA 3M
Meda har förvärvat de europeiska rättigheterna till substansen sotirimod från amerikanska 3M. Sotirimod är avsedd för behandling av aktinisk keratos och är en uppföljare till Aldara (aktiv substans imiquimod). Sotirimod och imiquimod är immunmodulerande läkemedel som aktiverar kroppens egna immunförsvar för att därigenom bekämpa hudförändringar såsom aktinisk keratos. Aldara är marknadsledande inom sitt segment och Meda omsatte 184 MSEK under det första halvåret 2007.

Sotirimod är en patenterad substans i sen klinisk utvecklingsfas. Sotirimod är mer potent än imiquimod och har i studier på människa visat sig ge en effektivare behandling av aktinisk keratos än Aldara. Aktinisk keratos kännetecknas av rödbruna, fjällande fläckar på solskadad hud och kan vara ett förstadium till hudcancer. Aktinisk keratos drabbar mer än 30 miljoner människor i Europa.

Meda har betalat 10 MUSD och kan komma att betala ytterliggare 10 MUSD i så kallade ”Milestones” vid definierade steg under utveckling samt kommersialisering.

”Aktinisk keratos är en vanligt förekommande hudsjukdom varför det är av stor vikt att fortsätta utveckla nya förbättrade läkemedel på detta område. Vårt mål är att utveckla sotirimod till en nästa generation Aldara med ännu bättre effekt och enklare behandling. Genom förvärvet av sotirimod stärker Meda ytterligare sin produktportfölj inom området dermatologi”, sade Medas VD, Anders Lönner, i samband med förvärvet.

• FÖRVÄRV AV RÄTT TILL DEN FÖRSTA KOMBINATIONEN AV ETT NSAID (KETOPROFEN) OCH EN PROTONPUMPSHÄMMARE (OMEPRAZOL)
Meda och det franska utvecklingsbolaget Ethypharm har tecknat ett långsiktigt exklusivt avtal (15 år) för en nyutvecklad kombinationsprodukt inom smärta/inflammationsområdet. Produkten består av de välkända substanserna omeprazol (protonpumpshämmare) och ketoprofen (NSAID). Med hjälp av denna kombination kan magbiverkningar reduceras vid smärtbehandling med ketoprofen. Patientnyttan ökar också genom att läkemedlet bara behöver ges en gång per dag.

Avtalet gäller för de flesta europeiska marknader. Största marknaderna utgörs av Storbritannien, Spanien, Tyskland och Italien. Reumatiska sjukdomar utgör ett växande problem i takt med att andelen äldre ökar i Europa. Potentialen för den nya produkten bedöms därför vara stor.

Produkten är inlämnad för registrering. Meda har betalat 3 MEUR för försäljningsrättigheterna och kan komma att betala ytterliggare 6 MEUR i så kallade ”milestones” när registrering samt vissa nivåer i försäljningen har uppnåtts. Inga milestone betalningar utgår efter att försäljningen uppnått 55 MEUR.

Produkten består av en kapsel som innehåller ketoprofen sustained release granulat och omeprazol enteric coated granulat. Genom Etypharms farmaceutiska teknologi har en unik en-dos formulering kunnat utvecklas. Ketoprofen tillhör läkemedelsgruppen NSAID (non steroid anti-inflammatory drugs) och används vanligen vid behandling av reumatiska sjukdomar. Omeprazol är en protonpumpshämmare med syrahämmande effekt som skyddar mot skador på magslemhinnan.

”Denna nya produkt kommer vara till stor hjälp för patienter som idag måste ta två olika läkemedel för att undvika biverkningar med NSAID preparat. Avtalet med Ethypharm stärker Medas position inom det högprioriterade området smärta/inflammation, ett terapiområde där Meda sedan tidigare har en stark ställning med ett flertal produkter”, sade Medas VD, Anders Lönner, i samband med förvärvet.

” The reason why we selected Meda before many other competitors is Meda’s pan-European coverage and strong marketing organisation in the pain area,” sade Gérard Leduc, President Ethypharm, i samband med offentliggörandet.

• FÖRVÄRV AV PRODUKTPORTFÖLJ FRÅN AMERIKANSKA WYETH
Meda har förvärvat ett tiotal väletablerade läkemedel i Europa från det amerikanska läkemedelsföretaget Wyeth. Affären innebär ytterliggare ett steg i Medas strategi att bli det ledande europeiska specialty pharmabolaget.

De förvärvade produkterna utgörs av välkända varumärken med god lönsamhet. Meda övertog produkterna den 1 maj 2007. Ingen personal övergick från Wyeth till Meda i samband med förvärvet. Förvärvet bedöms tillföra Meda en försäljning om ca 160-170 MSEK för helåret 2007 (åtta månader). Köpeskillingen uppgick till 530 MSEK och finansierades helt genom befintliga kreditfaciliteter.

Genom förvärvet stärker Meda sin produktportfölj på två av företagets viktigaste marknader. Italien och Frankrike utgör ca 60% av den förvärvade omsättningen och positiva synergieffekter väntas i marknadsföringen.

Den största produkten, Seresta, återfinns inom terapiområde CNS och innehåller den aktiva substansen oxazepam. Oxazepam tillhör gruppen bensodiazepiner och är ett ångestdämpande och lugnande medel som används vid sömnsvårigheter och olika typer av abstinenssymptom. Meda har sedan tidigare tre större produkter inom CNS; Imovane (för behandling av sömnbesvär), Thioctacid (för behandling av diabetesneuropati) samt Parlodel (för behandling av bl a Parkinsons sjukdom). Huvuddelen av den förvärvade omsättningen utgörs av: (se tabell i fullständig rapport)

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
• ETABLERING I USA GENOM DET STRATEGISKA FÖRVÄRVET AV MEDPOINTE INC.
Meda har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MedPointe Inc. Förvärvet etablerar Meda som ett internationellt specialty pharmabolag med full marknadstäckning i både USA och Europa och med en omsättning som närmar sig 9 miljarder SEK.

Genom den nya företagskombinationen kommer Meda att kunna uppnå synergier både geografiskt och produktmässigt. MedPointe har fokus på två av Medas prioriterade terapiområden, Allergi / Andningsvägar och Smärta och produktportföljerna kompletterar varandra väl. Meda har en pipeline som nu kan kommersialiseras genom ett helägt dotterbolag på den amerikanska marknaden. Därigenom behålls hela produktvärdet. På motsvarande sätt kan Meda genom sin befintliga europeiska organisation tillvarata de produktutvecklingsmöjligheter som ingår i MedPointes utvecklingsprogram.

MedPointe är ett snabbväxande och privatägt amerikanskt specialty pharmabolag. Nettoomsättningen under 2006 uppgick till 252 MUSD vilket motsvarade en tillväxt på 23% jämfört med föregående år. Bruttomarginalen var ca 90% men stora kostnader relaterade till marknadsföring och kliniska utvecklingsprogram begränsade EBITDA marginalen till ca 12%. Under flera år har MedPointe investerat betydande belopp för att bygga upp sin pipeline. Medas amerikanska verksamhet kommer initialt att utgöra ca 20% av det sammanslagna bolagets nettoomsättning. MedPointe beräknas vid transaktionens genomförande ej ha någon nettoskuld. Förvärvet förväntas bidra positivt till Medas vinst per aktie senast under 2009.

MedPointes aktieägare kommer att erhålla 520 MUSD i kontantbetalning och 17 500 000 nyemitterade aktier i Meda(8). MedPointes största aktieägare, The Carlyle Group och The Cypress Group, LLC, två välkända private equity fonder, har bestämt sig för att bli aktieägare i Meda. Deras sammanlagda ägarandel efter transaktionens genomförande kommer att uppgå till ca 6%(9). Förvärvet är beroende av godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten.

“We are glad to support a strong and logical industrial solution. Meda has in a relatively short period of time built a solid pan-European position. Together with MedPointe we see unique synergy effects, both product and market wise”, sade Dr. Ryan Harris, Principal, The Carlyle Group, i samband med offentliggörandet.

Övriga aktieägare i MedPointe, Frazier Healthcare Ventures, Ferrer Freeman & Co. och MedPointes ledning har också bestämt sig för att bli aktieägare i Meda. Nyemitterade aktier är förknippade med s k ”lock-up” under 12 - 18 månader från förvärvets genomförande.

Antalet anställda i MedPointe uppgår till 710. Bolaget täcker hela USA med ungefär 500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Marknadsaktiviteterna riktas främst till specialister inom allergi och smärtbehandling men även till allmänläkare. Huvudkontoret ligger i Somerset, New Jersey. De viktigaste produkterna tillverkas i en modern produktionsanläggning i Decatur, Illinois. Antalet anställda inom produktionen uppgår till ca 100.

MedPointes prioriterade terapiområden är Allergi / Andningsvägar och Smärta. Bolagets största produkter, Astelin och Optivar, innehåller den aktiva substansen azelastin. Astelin är en kortisonfri nässpray godkänd för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Optivar är ögondroppar godkända för behandling av allergisk konjunktivit. MedPointes nettoomsättning för Astelin och Optivar under 2006 uppgick till 167 MUSD respektive 29 MUSD, båda med en tvåsiffrig ökningstakt i lokal valuta jämfört med föregående år.

“Vi etablerar nu Meda som ett internationellt specialty pharmabolag. Det sammanslagna bolaget blir starkt både vad gäller marknadstäckning och pipeline. Produktutvecklingsmöjligheterna från båda bolagen kan marknadsföras av vår egen organisation istället för att utlicensieras. MedPointes investeringar i produktutveckling utgör en stark tillväxtmöjlighet både avseende omsättning och lönsamhet. Jag vill även välkomna Medas nya amerikanska aktieägare vilket jag ser som ett tecken på tilltro till bolaget”, sade Medas VD, Anders Lönner, i samband med förvärvet.

Meda har samarbetat med MedPointe för tillverkning av azelastin under de senaste 5 åren. Azelastins båda formuleringar (nässpray och ögondroppar) har användningspatent i USA till 2011. MedPointe har dessutom utvecklat ett betydande program av nära förestående men också långsiktiga möjligheter för azelastin. Meda avser också att kommersialisera dessa möjligheter i Europa och på andra viktiga marknader.

“There is an extraordinarily good fit between the two companies. The management team at MedPointe is eager to join the Meda team and together create a winning team. Both companies have interesting product opportunities, which give a strong potential in both the middle and long-term. We can now increase our efforts to support these programs with both US and European coverage”, sade Paul Edick, CEO MedPointe Inc, i samband med offentliggörandet.

• UTÖKAT SAMARBETE MED RECORDATI
Meda har utökat samarbetet med det italienska läkemedelsbolaget Recordati genom tecknandet av ett långsiktigt avtal för marknadsföringen av ny kombinationsprodukt på en av de största europeiska marknaderna; Spanien. Kombinationsprodukten består av de välkända läkemedelssubstanserna lerkanidipin (kalciumantagonist) och enalapril (ACE-hämmare). Produkten är indikerad för behandling av högt blodtryck.

Meda har sedan tidigare marknadsrättigheter för denna kombinationsprodukt i Tyskland och Skandinavien. Lanseringen har startat i Tyskland och produkten är inlämnad för registrering i Spanien.

• FÖRÄNDRADE SKATTESATSER I TYSKLAND
Den 6 juli beslutade Bundesrat i Tyskland att sänka inkomstskatterna för bolag. För Meda innebär det att koncernens verksamheter i Tyskland kommer att få sänkta bolagsskatter med verkan från första januari 2008. De sänkta skattesatserna innebär en positiv effekt på Medakoncernens totala skattesats med ca 3,5 procentenheter (skatt i relation till resultat före skatt) baserat på de vinstnivåer som redovisas i koncernens halvårsbokslut för 2007.

Omvärdering av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder till följd av de beslutade sänkta skattesatserna i Tyskland kommer att medföra en positiv engångseffekt på ca 80-90 MSEK på koncernens nettoresultat. Effekten kommer att redovisas i koncernens tredje kvartalsbokslut för innevarande år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Medakoncernens verksamhet exponeras för finansiella risker. Hanteringen av dessa risker beskrivs i årsredovisningen för 2006 på sidorna 44-45. Därutöver påverkas koncernens verksamhet av ett antal andra faktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. De faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Medas framtida utveckling är konkurrenter och prisbild, myndighetsåtgärder, samarbetsförhållanden, marknads-bedömningar, kliniska prövningar, nyckelpersoner och rekrytering, produktansvar samt patent och varumärken. Denna typ av risker beskrivs i årsredovisningen för 2006 på sidorna 90-91. Några särskilda risker för den kommande sexmånadersperioden har inte identifierats. Bolaget fortsätter sin tillväxtstrategi varvid förvärv utvärderas med beaktande av aktuell riskprofil.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Meda tillämpar den nya standarden IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2006.

RAPPORTER 2007
Delårsrapport januari – september tisdagen den 30 oktober

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 8 augusti 2007

Peter Sjöstrand Bert-Åke Eriksson
Styrelseordförande Styrelseledamot


Marianne Hamilton Tuve Johannesson
Styrelseledamot Styrelseledamot


Anders Lönner Anders Waldenström
Verkställande direktör Styrelseledamot


GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Meda AB för perioden 1 januari - 30 juni 2007. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 8 augusti 2007
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Göran Tidström Mikael Winkvist
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig


(1) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK
(2) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 247,5 MSEK
(3) Exklusive ovan angivna engångseffekter, samt exklusive engångsintäkt i finansnettot från Q1 2007, 65,3 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 34,5%
(4) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK
(5) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 247,5 MSEK
(6) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK, samt exklusive engångsintäkt i finansnettot från Q1 2007, 65,3 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 34,5%.
(7) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 247,5 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 34,5%
(8) Medas årsstämma i maj 2007 beslutade enligt styrelsens förslag att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen bemyndiga styrelsen om att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar högst 23 223 712 aktier som kan användas som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av t ex andra företag.
(9) Om inga ytterligare teckningsoptioner löses in före genomförandet av förvärvet. Per den 18 juli 2007 fanns 232 291 251 utestående aktier i Meda.


Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar