Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2011

 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 177 (5 986) MSEK. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 14%.
 • EBITDA ökade till 2 319 (2 191[1]) MSEK, motsvarande en marginal på 37,5 (36,6)%. I fasta valutakurser ökade EBITDA med 17%.

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 345 (1 348 [1]) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 753 (1 039) MSEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet efter skatt till 753 (731 [2]) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,49 (3,44) SEK. Exklusive engångseffekter uppgick resultatet per aktie till 2,49 (2,42 [2]) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie ökade till 5,10 (4,93) SEK.

Highlights

Meda och Valeant ingår samarbetsavtal

 • Meda har utlicensierat exklusiva rättigheter för Elidel (pimekrolimus 1% kräm) och Xerese (acyklovir och hydrokortison kräm) till Valeant i Nordamerika. Bolagen kommer att samarbeta avseende produktutveckling för produkterna.
 • Meda erhöll initialt 76 MUSD och är därtill berättigat till en långsiktig tvåsiffrig royalty på försäljningen av Zovirax kräm och salva (behandling av munsår och genital herpes), Xerese, Elidel samt på respektive produktutvecklingar i Nordamerika. Fram till slutet av 2012 beräknas Meda erhålla milestones och royalty om ca 130 MUSD och under åren 2013-2015 förväntas royaltyersättning om sammantaget minst 120 MUSD.

Potiga (ezogabine) godkänt av FDA

 • FDA (den amerikanska läkemedelsmyndigheten) har godkänt Potiga för behandling av epilepsi.
 • FDA-godkännandet gav Meda en s k milestone på 6 MUSD. Meda är också berättigat att erhålla royalty om 7% på nettoomsättningen samt ytterligare milestones relaterade till framtida utvecklingar av produkten. GlaxoSmithKline är ansvarigt för den globala kommersialiseringen.

Framsteg för Dymista

 • Nya studieresultat för Dymista presenterades på årets European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)-möte. Resultaten från tre randomiserade placebokontrollerade parallellgruppstudier med fler än 2 200 patienter visade att Dymista innebär ett genombrott i behandlingen av allergisk rinit. Jämfört med nuvarande standardbehandling visade sig Dymista:
  1) vara mer effektivt och med bibehållen säkerhet,
  2) ge signifikant snabbare kliniskt relevant symptomlindring och till en större andel patienter,
  3) vara mycket effektivt för att dämpa ögonsymptom i samband med allergisk rinokonjunktivit.
 • Registreringsansökan för Dymista lämnades in till FDA i början av april. FDA har bedömt denna ansökan som tillräckligt komplett för en slutlig utvärdering.
 • Den europeiska registreringsansökan för Dymista beräknas kunna lämnas in till berörda myndigheter innan utgången av 2011.

Registreringsansökan för Zyclara och Acnex inlämnade i Europa

 • Registreringsansökan för de patenterade dermatologiprodukterna Acnex (klindamycin och tretinoin) och Zyclara (imiquimod 3,75% kräm) har lämnats in till europeiska registreringsmyndigheter.
 • Acnex (behandling av mild till svår akne) är formulerad för användning en gång per dag. Kliniska studier inkluderar fler än 4 000 patienter. Zyclara (behandling av aktinisk keratos) kan ges en gång per dag och utökar behandlingsmöjligheten till ett större hudområde. Fler än 1 400 patienter har inkluderats i sju kliniska studier.


VD:S KOMMENTAR

Det är med stor glädje vi kan konstatera att flera viktiga steg har tagits för att säkra en god framtida tillväxt i företaget. Flera viktiga förvärv har genomförts för att stärka vår position inom receptfria läkemedel. Vi kommer att gå vidare på den inslagna vägen och bygga positioner inom detta område både produkt- och marknadsmässigt. Det är viktiga satsningar som kommer att ge företaget god tillväxt. Produktförvärvet av Elidel har slutförts och innebär ökat fokus på dermatologiområdet. Vi valde att utlicensiera de nordamerikanska rättigheterna till Valeant. I det samarbetet ingår även Xerese och Zovirax. Genom detta avtal kommer Meda att kunna erhålla väsentlig intjäning genom framtida royalty. Detta avtal innebär också att vi kan koncentrera Medas resurser till allergiområdet som är vårt högst prioriterade område i USA. Detta inte minst för att kunna lansera Dymista med full kraft.

Under de senaste månaderna har flera positiva produktnyheter presenterats:

 • Registreringsansökan för Dymista i USA har lämnats in till FDA och vi förväntar oss att lämna in registreringsansökan i Europa innan årets slut.
 • Registreringsansökningarna för Zyclara och Acnex har lämnats in till de europeiska registreringsmyndigheterna. Dessa produkter kommer att stärka Medas position inom dermatologiområdet i Europa.
 • Sublinox har blivit godkänt i Kanada och produkten kommer att marknadsföras av Medas joint venture med Valeant. Meda konsoliderar försäljningen.
 • Potiga har blivit godkänt i både USA och Europa och GlaxoSmithKline har inlett lanseringen på vissa marknader i Europa. Meda är berättigad till 6-8% royalty i dessa territorier.

På Emerging markets fortsätter den positiva utvecklingen och vi har beslutat om ytterligare satsningar på dessa marknader. Nya dotterbolag etableras i Kina, Brasilien, Rumänien och i Australien.

Vi har nu mycket goda förutsättningar att utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt.

Anders Lönner

Koncernchef och VD


[1] Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK i Q2 2010.

[2] Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK i Q2 2010, samt därtill hänförlig skatteeffekt.

För ytterliggare information kontakta:

 Anders Larnholt                                                          tel: 08-630 1962

Vice President Corporate Development & IR                        0709-458 878

Granskningsrapport

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Meda AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revision (ISA) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 3 augusti 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Göran Tidström                                                                                                                                                 
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor                                                                           

Framtidsdeklaration

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna rapport innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

 

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar