Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 820,8 (3 904,6) MSEK.

• EBITDA, exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 1 980,8 (1)
(1 072,4)(2) MSEK, motsvarande en marginal på 34,0 (27,5)%.

• Rörelseresultatet, exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade till 1 440,8 (1) (788,9)(2) MSEK.

• Inklusive resultateffekter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 1 322,7 (1 111,4) MSEK.

• Resultatet efter skatt blev 749,0 (614,5) MSEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet efter skatt till 701,0(3) (397,1)(3) MSEK.

• Resultatet per aktie uppgick till 3,20 (2,83) SEK. Exklusive resultateffekter av engångskaraktär ökade resultatet per aktie till 3,00(3) (1,83)(3) SEK.

• Prognos för helåret 2007 (exkl. Recip): Medakoncernen beräknar för helåret 2007 uppnå en försäljning på ca 8 000 MSEK och ett EBITDA, exklusive resultateffekter av engångskaraktär överstigande 2 500 MSEK

Highlights

Etablering i USA
• Förvärvet av MedPointe har slutförts och bolaget konsoliderades fr.o.m. den 21 augusti i Medakoncernen.

• Integrationsarbetet har gått snabbare än beräknat.

• Ny förbättrad formulering för Astelin (medel mot rinit) inlämnad för registrering hos FDA

• Lansering av SOMA 250 (muskelrelaxerande medel) inledd efter FDA-godkännande den 14 september 2007

BEMA Fentanyl – ny smärtprodukt
• Meda har förvärvat exklusiv rätt till USA marknaden.

• BEMA Fentanyl är ett patentskyddat läkemedel för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter.

• Ansökan om registrering i USA beräknas ske inom kort.

Förvärv av Recip
• Köpet beräknas tillföra en omsättning på ca 850 MSEK under 2008 och stärker Meda i flera väsentliga avseenden:

- väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet förstärker Medas hemmabas.
- nya produkter ur Recips portfölj kan säljas utanför Norden.

• Förvärvspris:
- 2 650 MSEK i kontant betalning och 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda

• Förvärvet kräver godkännande av konkurrensmyndigheter.

FÖRSÄLJNING

Medakoncernens nettoomsättning under perioden januari-september ökade med nära 50% till 5 820,8 (3 904,6) MSEK, huvudsakligen på grund av förvärvet av 3M:s europeiska läkemedelsdivision. Valutakursförändringar påverkade koncernens försäljning negativt med 25,0 MSEK i jämförelse med föregående år. Den förvärvade produktportföljen från 3M svarade för 1 565,7 av ökningen och huvudprodukterna Tambocor, Minitran och Aldara utvecklades planenligt. Lanseringen av Aldaras nya indikation aktinisk keratos pågår på de europeiska marknaderna och mottagandet har varit positivt. Försäljningen av Formatris (medel mot astma) visar god tillväxt efter lansering på ett flertal europeiska marknader under föregående kvartal.

Försäljningen på USA-marknaden från den nyförvärvade verksamheten konsolideras i Medakoncernen från och med 21 augusti. Försäljningen uppgick till 287,5 MSEK för denna del av det tredje kvartalet. Försäljningen av allergimedlet Astelin (azelastin) (medel mot rinit) uppgick till 155,3 MSEK för perioden vilket är ett resultat av en fortsatt hög tillväxt i receptförskrivning jämfört med föregående år. SOMA (muskelrelaxerande medel) påverkades positivt av införsäljning till grossist - och detaljistleden inför lanseringen av SOMA 250 mg. SOMA-försäljningen uppgick totalt till 67,6 MSEK för perioden.

RESULTAT

Resultateffekter av engångskaraktär
Vissa resultateffekter av engångskaraktär påverkar jämförbarheten med motsvarande period föregående år.

Som meddelades i årets föregående delårsrapporter slutfördes integrationen av 3M:s läkemedelsdivision under årets första kvartal. Omstruktureringskostnaderna om 118,1 MSEK som togs under första kvartalet belastar därmed resultatet för perioden januari-september 2007. Under motsvarande period för 2006 innehöll resultatet positiva engångseffekter på 322,5 MSEK relaterad till en avyttrad produktionsanläggning i Nederländerna samt ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till 1 322,7 (1 111,4) MSEK. Rörelsekostnaderna för perioden januari-september 2007 uppgick till 2 320,0 (1 488,5) MSEK. Av dessa utgjorde avskrivningar på immateriella rättigheter 480,5 (208,3) MSEK. Omstruktureringskostnader som en följd av integrationen av 3M:s läkemedelsdivision uppgick till 118,1 MSEK. Koncernens rörelseresultat exklusive resultateffekter av engångskaraktär för perioden januari-september ökade därmed till 1 440,8(4) (788,9)(5) MSEK.

EBITDA exklusive resultateffekter av engångskaraktär för samma period uppgick till 1 980,8(4) (1 072,4)(5) MSEK, motsvarande en ökning på ca 85%. EBITDA-marginalen justerat för engångseffekter har därmed kraftigt förbättrats till 34,0 (27,5)%. Inklusive resultateffekter av engångskaraktär uppgick EBITDA för perioden januari-september till 1 862,7 (1 394,9) MSEK.

USA-verksamheten bidrog med en försäljning på 287,5 MSEK och en EBITDA på 103,0 MSEK för perioden 21 augusti – 30 september. Lanseringen av SOMA 250 inleddes med införsäljning till grossister. Ett intensivt marknadsföringsarbete mot öppenvårdsläkare och specialister pågår. Dessa satsningar har ej belastat tredje kvartalet men kommer att påverka kvartal fyra.

Finansiella poster
Koncernens finansnetto för perioden januari-september uppgick till -316,6 (-189,1) MSEK. Finansnettot påverkades positivt av en engångseffekt i form av en kursdifferens om 65,3 MSEK från det första kvartalet relaterad till finansieringen av 3M-förvärvet. Koncernens resultat efter finansnetto för perioden uppgick därmed till 1 006,1 (922,3) MSEK. Finansnettot för det tredje kvartalet uppgick till -151,1 MSEK, jämfört med -115,4 MSEK för föregående kvartal. Ökningen beror till största delen på upptagandet av en bryggfacilitet om 3 700 MSEK i samband med förvärvet av MedPointe.

Nettoresultat
Nettoresultatet för perioden januari-september, exklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 701,0(6) (397,1)(7) MSEK. Nettoresultatet för perioden januari-september, inklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 749,0 (614,5) MSEK. Koncernens skattekostnad för perioden januari-september blev 257,1 (307,8) MSEK, motsvarande en skattesats på 25,6 (33,4)%. Skattekostnaden påverkades under det tredje kvartalet av en positiv engångseffekt på 82,7 MSEK som ett resultat av omvärdering av uppskjutna skatteskulder till följd av den kommande sänkningen av bolagsskatter i Tyskland. Skattekostnaden för perioden januari-september, exklusive engångseffekt, uppgick till 339,8 MSEK, motsvarande en skattesats på 33,8%.

Resultatet per aktie före utspädning för perioden januari-september, exklusive resultateffekter av engångskaraktär, uppgick till 3,00(6) (1,83)(7) SEK.

Resultatet per aktie före utspädning för perioden januari-september uppgick till 3,20 (2,83) SEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Den finansiella ställningen har under perioden januari-september stärkts till följd av ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt nyemissioner i februari respektive augusti.

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-september ökade till 1 366,9 (744,0) MSEK. Genomförda omstruktureringsåtgärder belastade kassaflödet med -93,0 MSEK. Förändringen i rörelsekapitalet uppgick för perioden januari-september till -498,0 (-145,6) MSEK och är till största delen hänförlig till förvärvet av 3M som var ett s k inkråmsförvärv. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därmed till 868,9 (598,4) MSEK. Förändringen i rörelsekapitalet för det tredje kvartalet uppgick till -175,0 MSEK och beror i huvudsak på ökade kundfordringar i samband med förvärvet i USA.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden januari-september till -11 015,2 (-106,1) MSEK. I januari förvärvades 3M:s europeiska läkemedelsdivision för 5 605,3 MSEK och i maj förvärvades en produktportfölj från amerikanska Wyeth för 530,0 MSEK. Under augusti förvärvades det amerikanska läkemedelsföretaget MedPointe Inc. för 4 556,5 MSEK, efter avdrag för förvärvade kassatillgångar. I september utbetalades en första ”milestone” om 205,9 MSEK för den förvärvade rätten till BEMA Fentanyl i USA.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för perioden januari-september till 10 168,5 (-712,9) MSEK. Nyemissionen i februari genererade, efter nyemissionskostnader, ett kassaflöde om 1 844,2 MSEK. Förvärvet av MedPointe finansierades delvis genom en apportemission om 1 723,7 MSEK. Koncernens ökade nettoupplåning gav upphov till ett kassaflöde om 6 708,4 MSEK. I maj utbetalades utdelning till Medas aktieägare med 116,1 MSEK. Under det tredje kvartalet genererade koncernens ökade nettoupplåning ett kassaflöde om 2 843,0 MSEK efter avdrag för förvärvade låneskulder i MedPointe.

Koncernens likvida medel var vid utgången av september 142,1 MSEK mot 120,6 MSEK vid föregående års slut. Nettoskuldsättningen uppgick per den 30 september till 12 040,0 MSEK jämfört med 4 512,1 MSEK vid föregående års slut. Soliditeten blev 33,9% mot 38,0% vid föregående års slut.

Det egna kapitalet uppgick per den 30 september till 8 429,8 MSEK mot 4 296,8 MSEK vid föregående års slut, vilket motsvarar 33,74 (19,75) SEK per aktie.

MODERBOLAGET

Meda AB bedriver försäljning och marknadsföring av läkemedel och sjukvårdsprodukter. Bolaget innehar även andelar i dotterbolag verksamma i stora delar av Europa och i USA.

Nettoomsättningen under perioden januari-september uppgick 1 992,6 (925,2) MSEK varav koncernintern omsättning uppgick till 1 303,9 (351,7) MSEK. Den interna omsättningsökningen beror till största delen på moderbolagets försäljning till koncernbolag av läkemedel förvärvade under år 2007. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 530,4 (290,8) MSEK.

Likvida medel uppgick till 0,5 MSEK jämfört med 20,2 MSEK vid föregående års slut.

Investeringar i immateriella rättigheter uppgick under perioden januari-september till 4 256,2 MSEK och utgörs främst av produktförvärv från 3M och Wyeth. Övriga investeringar i materiella anläggningstillgångar har inte väsentligen förändrats under perioden i förhållande till motsvarande period föregående räkenskapsår.

Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 13 183,7 MSEK jämfört med 5 872,4 MSEK vid föregående års slut. Meda AB förvärvade under augusti samtliga aktier i MedPointe till ett förvärvspris på 5 229,0 MSEK exklusive förvärvskostnader. Detta pris utgjordes av 520 MUSD i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda. Den kontanta betalningen uppgick till 3 506 MSEK, ett belopp som till fullo finansierats inom befintlig kreditfacilitet. De nyemitterade aktierna har bokförts till 98,50 SEK per aktie. Interna lånefordringar har ökat genom förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa.

Meda AB genomförde under februari 2007 en nyemission vilken, efter nyemissionskostnader, genererade ett positivt kassaflöde om 1 844,2 MSEK. I augusti genomfördes en apportemission på 1 723,7 MSEK i samband med förvärvet av MedPointe. Under perioden har banklån ökat netto med 7 264,9 MSEK.

AVTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER

• ETABLERING AV MEDA I USA
Den 20 juli 2007 offentliggjorde Meda att bolaget tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MedPointe Inc. Detta strategiska förvärv slutfördes den 21 augusti 2007 och fr.o.m. detta datum konsolideras MedPointe i Medakoncernen.

Det strategiska förvärvet av MedPointe etablerar Meda som ett världsledande specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa. Meda har en pipeline som nu kan kommersialiseras genom ett helägt dotterbolag på den amerikanska marknaden. Därigenom behålles hela produktvärdet. På motsvarande sätt kan Meda genom sin befintliga europeiska organisation tillvarata de produktutvecklingsmöjligheter som ingår i MedPointes utvecklingsprogram.

Genom förvärvet har nu Meda tillgång till en plattform för vidare expansion på den amerikanska marknaden. Detta har redan manifesterats i förvärvet av rättigheterna till BEMA Fentanyl i USA, en potentiell miljardprodukt.

Arbetet med att integrera MedPointe i Medakoncernen pågår. Målet är att på kort sikt åstadkomma betydande lönsamhetsförbättringar i den amerikanska verksamheten till en nivå i paritet med resten av koncernen. Detta kommer att ske genom en anpassning av MedPointes organisationsstruktur till Medamodellen. Detta innebär framför allt en reduktion av bolagets centrala funktioner, ca 50 positioner, som blir överflödiga i Medakoncernen. Slagkraften i marknadsorganisationen kommer att hållas intakt inför Medas fortsatta expansion i USA.

• BEMA FENTANYL – NY SMÄRTPRODUKT
Meda utökade samarbetet med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International Inc (BDSI) genom att den 5 september 2007 ingå ett avtal som ger exklusiv rätt till den potentiella miljardprodukten BEMA Fentanyl i USA, Kanada och Mexico. Meda har sedan tidigare rättigheterna för BEMA Fentanyl på den europeiska marknaden.

BEMA Fentanyl är en patenterad smärtprodukt bestående av en tunn löslig “disc” som fäster på insidan av kinden. Produkten innehåller fentanyl som är en opioidliknande narkotisk substans, bl a avsett för behandling av svåra smärtskov hos cancerpatienter. Bema Fentanyl har i kliniska studier visat sig kunna ge viktiga patientfördelar i form av färre biverkningar än konkurrerande produkter.

Grunden för BEMA Fentanyls registreringsansökning i USA och Europa utgörs av två Fas III studier, FEN-201 och FEN-202. Båda studierna visar goda resultat. Inlämning av registrering i USA beräknas ske under det fjärde kvartalet 2007, vilket ger möjlighet till lansering redan under slutet av 2008.

De två största produkterna i USA som innehåller fentanyl omsatte under 2006 ca 5 miljarder SEK med en tillväxt på 60% jämfört med 2005.

• FDA GODKÄNNER SOMA 250 MG
Den 14 september 2007 meddelade Meda att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) godkänt SOMA (muskelrelaxerande medel) med 250 mg som ny rekommenderad dos för behandling av akuta smärttillstånd.

SOMA är ett väletablerat varumärke i USA och substansen carisoprodol genererar årligen ca 10 miljoner recept. SOMA 250 mg är det första lågdosalternativet som kan erbjuda jämförbar effekt som den mycket vanligt förskrivna carisoprodol 350 mg, men med en bättre tolerans. SOMA 250 mg har erhållit exklusivitetsskydd i USA under minst 3 år. Lanseringen startade i slutet av september.

• NY FÖRBÄTTRAD FORM AV ASTELIN (AZELASTIN) INLÄMNAD FÖR REGISTRERING I USA
I juli 2007, lämnade Medas amerikanska dotterbolag, MedPointe Pharmaceuticals, in en registreringsansökan så kallad New Drug Application (NDA) till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för en ny förbättrad formulering av azelastine HCL nässpray för behandling av rinit. Den förbättrade formuleringen har i studier visat ge en signifikant förbättrad effekt jämfört med nuvarande produkt.

Ansökan har blivit godkänd för vidare genomgång av FDA och med en beräknad handläggningstid på 10 månader uppskattas godkännande av registrering ske under det andra kvartalet 2008. Därefter kan en ny förbättrad steroidfri antihistamin nässpray lanseras och ersätta den nuvarande marknadsförda produkten Astelin.

Två generikaföretag har under 2006 respektive 2007 lämnat in registreringsansökningar för substansen azelastin i nasal spray. De aktuella bolagen har stämts av MedPointe för patentintrång vid federal domstol då patentet sträcker sig till 2011.

Utöver ovan nämnda produktförbättring för Astelin finns ett flertal projekt som kommer att stärka Medas franchise kring substansen azelastin.

• HÖGRE GRAD AV BESTÅENDE UTLÄKNING VID BEHANDLING AV AKTINISK KERATOS MED ALDARA
Nya lovande studieresultat för Aldara vid behandling av aktinisk keratos presenterades på den årliga ADO kongressen (Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Oncologie) i Regensburg, Tyskland, 20-22 september.

I en öppen studie med parallella grupper jämfördes effekten av tre olika behandlingar av aktinisk keratos; kryoterapi (25 patienter), 5 % imiquimod kräm (Aldara) (26 patienter) och 5 % 5-fluorouracil (5-FU) (24 patienter). Klinisk och histologisk utvärdering visade att full utläkning kunde konstateras för 32 % av patienterna som behandlats med kryoterapi, 67 % med 5-FU samt 73 % med Aldara.

Vid uppföljningen efter 12 månader observerades att hos en stor del av patienterna behandlade med kryoterapi eller 5-FU, återkom eller bildades ny aktinisk keratos. Bibehållen utläkning av hela behandlingsområdet erhölls i 73 % av patienterna som behandlats med Aldara, jämfört med 4 % med kryoterapi samt 33 % vid behandling med 5-FU.

• STUDIE AV ALDARA VID BEHANDLING AV BASALCELLSCANCER AVSLUTAD MED POSITIVA RESULTAT
Nyligen avslutades en öppen studie med mål att studera effekt av Aldara samt biverkningar vid långtidsbehandling av 182 patienter (62 kvinnor och 120 män) med basalcellscancer.

Baserat på klinisk utvärdering var 90 % av patienterna utläkta 12 veckor efter avslutad behandling. Av dessa patienter var ca 85 % fortfarande fria från basalcellscancer efter fem år. Behandling av basalcellscancer med Aldara gav mycket goda resultat, 78% av patienterna blev botade från basalcellscancern och förblev utan återfall i fem år efter avslutad behandling.

Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De vanligaste rapporterade biverkningarna var väl tolererade och utgjordes främst av hudirritationer, antingen lokalt eller vid applikationsstället.

• SAMARBETET MED NOVAMED I KINA
Meda ingick i våras ett samarbete med Novamed Pharmaceuticals Co Shanghai Ltd avseende den kinesiska marknaden. Verksamheten löper enligt plan och nyligen har Thiocticacid och Tramadol lämnats in till den kinesiska läkemedelsmydigheten för registrering. Meda avser att ytterligare expandera produktportföljen i Kina.

• ETABLERING AV MARKNADSBOLAG I TURKIET
Meda beslutade under våren 2007 att etablera ett marknadsbolag i Turkiet. Ledning har utsetts och bolaget har redan en försäljningsstyrka på 30 personer. Bolaget marknadsför i ett första skede produkterna Cibacen, Cibadrex och Parlodel och därefter kommer andra produkter att successivt tillföras verksamheten.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• FÖRVÄRV AV DET SVENSKA LÄKEMEDELSBOLAGET RECIP
Meda har träffat avtal om förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt. Genom avtalet övertar Meda befintlig försäljning och organisation inom Recip och erhåller produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet ”Recip”. Produktionsbolaget Recipharm, ingår inte i köpet och fortsätter som kontraktstillverkare för Meda.

Förvärvet, som beräknas tillföra Meda en omsättning på ca 850 MSEK under 2008, stärker Meda i flera väsentliga avseenden:

• Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet förstärker Medas hemmabas.
• Nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kan kommersialiseras utanför Norden.
• I Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden.
• Väsentliga synergieffekter kan uppnås.

Meda betalar, för samtliga aktier i Recip AB på skuldfri bas, 2 650 MSEK kontant samt 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om ca 10 gånger beräknad EBITDA för 2008. Kontantdelen finansieras inom befintliga kreditfaciliteter. Recips eget kapital uppgick per den 31 augusti 2007 till ca 1,5 miljarder SEK. Förvärvet kräver godkännande av konkurrensmyndigheter.

Pro forma försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvar uppgick under perioden januari – september 2007 till 514 MSEK. EBITDA marginalen var 37%. Av försäljningen utgör Sverige 70%, övriga Norden 20% och andra marknader 10%. Genom Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA finns goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar.

Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin® (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin® (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos® (behandling av benskörhet) och TrioBe® (förebyggande av B-vitaminbrist). Vidare ingår Aminess® N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA.

Recip har egen verksamhet i samtliga nordiska länder med totalt ca 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning.

PROGNOS

Meda befinner sig i en starkt expansiv fas. Dels har Meda under andra hälften av år 2007 förvärvat två företag, MedPointe i USA och Recip i Norden, varav det senare väntar på godkännande av konkurrensmyndigheterna. Dels har ett antal nya produkter och rättigheter förvärvats. Därtill kommer förberedelser för produktlanseringar på flera marknader främst i USA under år 2008. Målet är i likhet med tidigare fortsatt expansion med god lönsamhet.

Arbetet med att integrera MedPointe i Medakoncernen har gått snabbare än beräknat. Anpassning till Meda-modellen i USA och synergier i Europa beräknas medföra att engångskostnader belastar resultatet med ca 100 MSEK under det fjärde kvartalet 2007.

Tidpunkten för konsolidering av Recip blir som tidigare nämnts avhängig besked från konkurrensmyndigheterna.

Följande prognos lämnas för helåret 2007 (exkl. Recip):

”Medakoncernen beräknar för helåret 2007 uppnå en försäljning på ca 8 000 MSEK och ett EBITDA, exklusive resultateffekter av engångskaraktär överstigande 2 500 MSEK.”

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Medakoncernens verksamhet exponeras för finansiella risker. Hanteringen av dessa risker beskrivs i årsredovisningen för 2006 på sidorna 44-45. Därutöver påverkas koncernens verksamhet av ett antal andra faktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget. De faktorer som bedöms ha särskild betydelse för Medas framtida utveckling är konkurrenter och prisbild, myndighetsåtgärder, samarbetsförhållanden, marknads-bedömningar, kliniska prövningar, nyckelpersoner och rekrytering, produktansvar samt patent och varumärken. Denna typ av risker beskrivs i årsredovisningen för 2006 på sidorna 90-91.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen
Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Meda tillämpar den nya standarden IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2006.

RAPPORTER 2007

Bokslutsrapport för år 2007 tisdagen 26 februari 2008

Stockholm den 30 oktober 2007

Anders Lönner
Verkställande direktör

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.


(1) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK
(2) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 246,1 MSEK
(3) Exklusive ovan angivna engångseffekter, samt exklusive engångsintäkt i finansnettot från Q1 2007, 65,3 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 33,8%, motsvarande skattesatsen för januari-september 2007 exklusive engångseffekter föranledda av förändrade skattesatser i Tyskland
(4) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK
(5) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 246,1 MSEK
(6) Exklusive omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision, 118,1 MSEK, samt exklusive engångsintäkt i finansnettot från Q1 2007, 65,3 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 33,8%, motsvarande skattesatsen för januari-september 2007 exklusive engångseffekter föranledda av förändrade skattesatser i Tyskland
(7) Exklusive intäkt från avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna, 76,4 MSEK, samt realisationsvinst i samband med ett samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall, 246,1 MSEK. Beräknat med schablonskatt på 33,8%.




Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar