Meda lägger bud på MediTeam

Meda lägger bud på MediTeam * Meda lägger ett bud på utvecklingsbolaget MediTeam. * Åtta aktier i MediTeam ger rätt till en nyemitterad aktie i Meda, motsvarande en budpremie på ca 15 procent. * Budet är ett led i Medas strategi för fortsatt tillväxt genom förvärv inom affärsområdet Pharma. * Medas produktområde Odontologi förstärks med produkten Carisolv från MediTeam. Anders Lönner, VD Meda, kommenterar budet: - Ett naturligt inslag i Medas verksamhet är att förvärva produkter som förstärker Medas prioriterade produktområden. MediTeam har utvecklat och lanserat produkten Carisolv, men har inte lyckats i kommersialiseringsfasen av produkten. I Meda har vi flera produkter inom dentalområdet och en etablerad försäljningsorganisation i Norden. Vi bedömer dessutom att vi, med vårt kontaktnät och internationella erfarenhet av marknadsföring, kan öka den globala försäljningen av Carisolv. Den industriella logiken är tydlig och därför lägger vi ett bud på MediTeam. Vår bedömning är att vi härigenom skapar ett mervärde för aktieägarna i såväl MediTeam som Meda. Offentligt erbjudande till aktieägarna i MediTeam Dental AB och till innehavarna av teckningsoptioner utgivna av samma bolag. Styrelsen för Meda AB ("Meda") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i MediTeam Dental AB ("MediTeam") och till innehavarna av teckningsoptioner utgivna av samma bolag. Meda äger ej några aktier eller teckningsoptioner i MediTeam idag. Åtta aktier i MediTeam ger rätt till en nyemitterad aktie i Meda, vilket motsvarar 0,125 aktier i Meda för varje aktie i MediTeam. Innehavare av utestående teckningsoptioner med lösenpris 11,00 SEK och en löptid till och med 2006-10-15 erbjuds 2,10 SEK kontant per teckningsoption. Vid full anslutning innebär Erbjudandet en nyemission om 867.581 aktier i Meda. Courtage utgår ej för inom Erbjudandet inlämnade aktier och teckningsoptioner i MediTeam. Jämfört med senaste betalkurs för respektive aktie den 27 december 2001 om 57,00 SEK i Meda respektive 6,15 SEK i MediTeam resulterar utbytesrelationen i en budpremie om 15,8 procent. Baserat på genomsnittlig volymviktad betalkurs för Medas respektive MediTeams aktier de senaste tio handelsdagarna om 59,45 SEK respektive 6,49 SEK resulterar utbytesrelationen i en budpremie om 14,5 procent. Såväl Medas som MediTeams aktier är noterade på Stockholmsbörsens O- lista. Räknat på Medas genomsnittliga volymviktade betalkurs de senaste tio handelsdagarna uppgår det totala värdet av Erbjudandet till ca 52,3 MSEK. Bakgrund och motiv till Erbjudandet En huvudpunkt i Medas strategi är att skapa fortsatt tillväxt inom affärsområdet Pharma, i vilket Odontologi (dentalprodukter) ingår. Förvärvet av MediTeam och Carisolv förväntas på sikt bli ett värdefullt tillskott till Meda. MediTeams produkt Carisolv fyller ett angeläget medicinskt behov och är väldokumenterad. Försäljningsutvecklingen har dock varit svag. Den fortsatta kommersialiseringsfas som Carisolv står inför kan bättre hanteras inom Meda som har en större försäljningsorganisation och som trots att det är ett litet bolag har internationell kompetens inom marknadsföring. Carisolv innebär en ny behandlingsform och kommer under flera år att vara en specialistprodukt som för framgång kräver långsiktig och uthållig marknadsbearbetning. Meda har flera produkter inom dentalområdet. Fluorette förebygger karies och nyligen registrerades Atridox för behandling av tandlossningssjukdom. Läkemedlet Aphtasol befinner sig i registreringsfas. Aphtasol är en produkt för behandling av afte (blåsor i munnen). Carisolv kompletterar Medas sortiment. Förvärvet medger en betydande rationaliseringspotential och ett effektivare resursutnyttjande. Genom att Carisolv blir en del av Medas produktportfölj får produkten ökat stöd samtidigt som kostnadsbesparingar kan göras framförallt inom administration och övriga over-head kostnader. Dessutom kan MediTeams finansiella tillgångar användas för förvärv av fler produkter, vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. Möjligheterna till kostnadsbesparingar och effektivare kapitalanvändning utgör värdefulla synergieffekter i ett sammanslaget Meda och MediTeam. Ett större Meda med bredare ägarbild skapar grund för en bättre likviditet i aktien. Det är styrelsens förhoppning att MediTeams ägare väljer att kvarstå som ägare i Meda efter genomfört förvärv. Villkor för Erbjudandet Följande villkor gäller för Erbjudandet: att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Meda blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i MediTeam, räknat efter fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner. Meda förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. att Erbjudandet, före Meda offentliggör att Erbjudandet fullföljs, inte enligt Medas bedömning väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller skäligen kan förväntas, eller av någon annan omständighet utanför Medas kontroll. att det inte, före Meda offentliggör att Erbjudandet fullföljs, blivit känt för Meda att information som offentliggjorts av MediTeam i något väsentligt hänseende är felaktig eller vilseledande eller att någon väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av MediTeam inte har offentliggjorts. att extra bolagsstämma i Meda fattar beslut om sådan riktad emission, med villkor om betalning genom apport, som erfordras för fullgörandet av Erbjudandet. Finansiella effekter Förvärvet av MediTeam bedöms ge en något negativ resultateffekt under det första året. På längre sikt förväntas förvärvet ge ett positivt resultattillskott genom potentialen för Carisolv och ett förbättrat resursutnyttjande. I samband med förvärvet beräknas i Medas balansräkning uppkomma ett undervärde (negativ goodwill) på drygt 30 MSEK som kan avsättas som reserv för erforderliga strukturåtgärder. Såväl soliditet som likviditet förstärks i Meda till följd av förvärvet. Soliditeten beräknas överstiga 40 procent. Likvida medel beräknas överstiga 100 MSEK. Vid beräkning av finansiella effekter har MediTeams delårsrapport per 2001-09-30 utgjort underlag. Vidare har antagits att förvärvet sker 2001- 12-31. Pro forma ägarstruktur Under förutsättning att samtliga aktieägare i MediTeam accepterar Erbjudandet kommer MediTeams nuvarande aktieägare att tillsammans äga ca 11,7 procent av aktierna och rösterna i Meda. Preliminär tidsplan Prospekt avseende Erbjudandet kommer att sändas ut till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i MediTeam omkring den 11 februari 2002. Anmälningstiden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 13 februari 2002 till och med den 8 mars 2002. Under förutsättning av att Meda fullföljer Erbjudandet senast den 12 mars 2002 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas den 20 mars 2002 till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat Erbjudandet. Meda förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meda kommer i särskild ordning kalla till extra bolagsstämma som preliminärt avses hållas den 22 februari 2002. Rådgivare Meda har anlitat JP Nordiska som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Kort om Meda Meda är ett svenskt läkemedelsbolag inom sektorn Specialty Pharma. Meda har en utbyggd försäljnings- och marknadsföringsorganisation i Norden och Baltikum, med Sverige som huvudmarknad. Genom förvärvet av läkemedlet Relifex, hösten 2001, från ett av världens ledande läkemedelsbolag GlaxoSmithKline, har Meda etablerat försäljningskanaler i Europa. Attraktiva möjligheter till inlicensiering och förvärv av produkter uppstår i samband med de stora fusionerna i läkemedelsbranschen. Medicinskt välmotiverade och kommersiellt etablerade produkter fasas ut från de samgående bolagens produktportföljer. Sektorn Specialty Pharma har, både i USA och i Europa, vuxit snabbt de senaste åren tack vare denna utveckling och bedöms även de kommande åren ha en högre tillväxt än läkemedelsindustrin i övrigt. Meda är organiserat i tre affärsområden, Pharma (läkemedel), Hospital Care (medicin-tekniska produkter) och Parallellhandel (import av läkemedel inom EU). Pharma är det snabbast växande affärsområdet och förväntas inom fem år bli störst och lönsammast. År 2000 uppgick Medas omsättning till 728 MSEK med ett resultat före skatt på 33 MSEK. För information Anders Lönner, Verkställande direktör i Meda, 08-630 19 00 (75), 070-303 32 75. Stockholm den 28 december 2001 Meda AB (publ) Styrelsen Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar