Valberedningens förslag till styrelse

Medas valberedning föreslår att Lars Westerberg väljs in som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår också omval av Maria Carell, Peter Claesson, Peter von Ehrenheim, Marianne Hamilton, Tuve Johannesson och Anders Lönner till styrelsen. Bert-Åke Eriksson föreslås omväljas som styrelseordförande. Anders Waldenström har avböjt omval till styrelsen.

Lars Westerberg är för närvarande styrelseordförande i Husqvarna AB och styrelseledamot i Volvo AB, Sandvik AB, SSAB och Stena AB. Han var tidigare vd och koncernchef för Autoliv Inc. Lars Westerberg är född 1948 och utbildad civilingenjör och civilekonom.

Valberedningen inför årsstämman 2012 har utgjorts av Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Bengt Belfrage (Nordeas fonder), Marcus Lüttgen (Alecta), Bert Åke Eriksson (Medas styrelseordförande) och Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan).

Valberedningens övriga förslag beträffande stämmoordföranden, arvoden och hur valberedningen skall utses kommer att läggas ut på hemsidan samt offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Medas Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2012 kl. 17.00 i hos Meda AB, Pipers väg 2A, Solna.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR      tel: 0709-458 878

Karl-Magnus Sjölin, Valberedningens ordförande                            tel: 031-774 35 35

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Framtidsdeklaration

Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna pressrelease innehåller även vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling. Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland innefatta orden ’’kan’’, ’’ska’’, ”har för avsikt att’’, ’’förväntas’’, ’’beräknas’’, ’’uppskattas’’, ’’föresätts’’, ”planeras”, ”prognostiseras, ’’’tros’’ eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals- eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.  

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar