Årsstämma 26 augusti 2011

 

MedCaps årsstämma hölls den 26 augusti 2011 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Åsa Hedin, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt nyval av Anders Hansen. Bengt Julander utsågs till ordförande. Stämman valde Ernst & Young som revisionsbolag.

Anders Hansen är Leg läk. med specialistkompetens i psykiatri samt har civ ek examen från Handelshögskolan i Stockholm. Över 10 års erfarenhet av företagsaffärer inom svensk lifesciencesektor bl.a. på Catella Healthcare. Anders har erfarenhet som ekonomijournalist och har bland annat arbetat på DI, SvD, Börsveckan, Tv8 samt skriver för Läkartidningen. Äger 275 000 aktier i MedCap.

Stämman beslutade att ett arvode om 450 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 170 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 70 000 kronor vardera.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011.

Stämman beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt och tid för kallelse) Tidigare formulering enligt § 8 i bolagsordningen ändras, varigenom det nuvarande andra stycket i § 8 erhåller följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Vidare beslutades att första stycket i § 8 i bolagsordningen utgår eftersom tidsangivelser för kallelse till stämma anges i aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2012 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.


Stämman fattade beslut om att inrätta incitamentsprogram med överlåtelse till befintliga ledande befattningshavare i dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera