Beslut avseende teckningsoptioner i MedCap

Stockholm, 2015-11-27

På årsstämman den 28 augusti 2015 beslutades att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare, medlemmar av styrelsen och anställda i MedCap AB. Enligt beslutet skulle styrelsen erbjudas att förvärva totalt högst 900 000 teckningsoptioner. Vid efterföljande extra bolagsstämma den 20 november 2015 beslutades att teckningsoptionerna ska fördelas så att styrelsen erbjuds att teckna högst 1 500 000 teckningsoptioner.

Styrelsen har beslutat att inte delta i ovan beskrivet incitamentsprogram. Beslutet har fattats mot bakgrund av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1,där det anges att styrelseledamöter inte bör delta i incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10,  mobil +46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera