EBITDA ökade med 47 procent.

FÖRSTA kvartalet JANUARI - MARS

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 182 587 (139 782) KSEK, en ökning med 30 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 15 procent.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 22 341 (15 146) KSEK, en ökning med 47 procent.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 12 (11) procent.
  • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 10 959 (7 372) KSEK.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,6 (0,3) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 526 (20 406) KSEK.
  • Från och med denna rapport redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.
Första kvartalet
2018 2017 Ändring
Nettoomsättning (KSEK) 182 587 139 782 42 805
EBITDA (KSEK) 22 341 15 146 7 195
EBITDA-marginal 12,2% 10,8% 1,4%-enheter
Vinst per aktie före utspädning (SEK) 0,6 0,3 0,3

Året inleddes positivt med att EBITDA ökade med 47 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Sett över en längre period bekräftade detta en positiv trend bestående av en ökning av EBITDA över de senaste tolv månaderna. Trenden konfirmerar att koncernen som helhet är på rätt väg, även om det återstår mycket potential att realisera i flera delar av verksamheten.

Vid inledningen av året tillträdde vi som ägare till Strässle som därmed ingick i resultatet för det första kvartalet. Övertagandet har avlöpt väl och försäljningen och resultatet var under de första månaderna i linje med förväntningarna.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen inom affärsområde Medicinteknik fortsatte under början av 2018. Utvecklingen drevs framförallt av dotterbolaget Abilia som uppvisade en stark försäljningstillväxt på de nordiska marknaderna i kombination med en gynnsam produktmix som stärker bruttomarginalen. Även Cardiolex, där Strässle nu ingår, bidrog positivt till utvecklingen under kvartalet. Cardiolex har med sitt digitala erbjudande en tydlig möjlighet att växa internationellt genom att använda den svenska och tyska marknadsplattformen som språngbräda. Inpac har haft en svag utveckling under kvartalet huvudsakligen på grund av leveransproblem relaterat till övertagandet av Scandinavian Nutrients. Leverans- problemen har lösts under senare delen av kvartalet och nu när den nya VDn kommit på plats i april, förväntar vi oss betydande resultatförbättringar framöver.

Affärsområde Specialistläkemedel uppvisade en stark tillväxt jämfört med samma period föregående år. Lönsamhetsutvecklingen är positiv men det finns fortsatt mycket att göra för att ytterligare förbättra resultatet. Försäljningsutvecklingen i den nordiska läkemedelsportföljen var stark under kvartalet och speciellt glädjande var att Cresemba passerade 2 MSEK i månadsförsäljning i mars. Det är ett resultat av ett fokuserat lanseringsarbete som pågått under 2017 och prisgodkännandet från TLV som kom på plats under slutet av 2017. Cresemba är dock bara en av ett flertal intressanta produkter som driver den positiva utvecklingen. Totalt sett var resultatutvecklingen för affärsområde Specialistläkemedel under det första kvartalet däremot sämre än förväntat. Det förklaras till stor del av att produktmixen i den externa CDMO affären var ogynnsam under kvartalet, vilket håller tillbaka resultatet för segmentet.

Sammantaget är resultatet för koncernen under första kvartalet glädjande, men det återstår fortsatt mycket potential att hämta hem i de satsningar som gjorts under föregående räkenskapsår. Tillsammans med det fortsatta arbetet kring verksamheternas omkostnader, samt möjligheterna i våra nylanserade produkter inom Specialistläkemedel har vi anledning att se positivt på återstående del av verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar