Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 27 augusti 2010

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma den 27 augusti 2010, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 augusti 2010 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 22 augusti 2010 till MedCap AB (publ), Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10, eller per fax 08-34 71 10, eller med e-post till karl.tobieson@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 21 augusti 2010 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2009 – 30 april 2010.
9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2009 – 30 april 2010,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om delägarprogram för några av de ledande befattningshavarna i Quickels Systems AB, Dunmedic AB samt Unimedic AB. 

15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut
10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvodet till revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning. Förslag avseende arvode till styrelsen presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

11-12. Förslag avseende punkterna 11-12 om antal styrelseledamöter samt förslag på styrelseledamöter presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

13. Styrelsens förslag till bemyndigande enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2011 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företags­förvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.


14. Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall godkänna att bolaget inför incitamentsprogram för ledande befattningshavare i dotterbolagen Dunmedic AB, Unimedic AB och Quickels Systems AB.

För Dunmedic och Unimedic avses att programmen skall genomföras genom att MedCap AB ställer ut köpoptioner motsvarande högst 6 % av aktierna i respektive dotterbolag. Rätt att förvärva köpoptionerna tillkommer Christer Ahlberg som är tillträdande VD i Dunmedic respektive tillträdande styrelseordförande i Unimedic. Priset för köpoptionerna skall baseras på en marknadsvärdering av optionsrätten vid utställandetidpunkten. Köpoptionerna ger innehavaren rätt att efter 3 år förvärva aktier i respektive dotterbolag från MedCap till ett pris motsvarande 150 % av marknadsvärdet på aktierna vid utställandetidpunkten.

För Quickels Systems AB skall programmet genomföras antingen genom utställande av köpoptioner om 9 % med samma villkor för prissättning som för programmen för Dunmedic och Unimedic, eller genom utställande av s.k. syntetiska optioner. Rätt att förvärva dessa optionsrätter skall tillkomma Quickels VD, ekonomichef och utvecklingschef med den närmare fördelning som styrelsen bestämmer.

Programmen ovan beräknas införas under september-oktober 2010.

För beslut enligt denna punkt på dagordningen krävs biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslaget till beslut avseende punkten 14 presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före stämman.
Stockholm i juli 2010
MedCap AB (publ)
STYRELSEN

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar