Kraftig ökning av resultatet i Medicinteknik men omställnings- och produktlanseringskostnader i övriga segment dämpar koncernens resultat för året

Kvartalet FEBRUARI – APRIL

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 187 550 (236 068) KSEK.
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 7 737 (16 181) KSEK.
 • Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 4 (7) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3 481 (8 073) KSEK

HELÅRET

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26 520 (-18 082) KSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 851 668 (816 918) KSEK.
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 30 308 (55 310) KSEK.
 • Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 4 (7) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 740 (21 568) KSEK.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0 (1,5) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 573 (-14 917) KSEK.
Fjärde kvartalet Helåret
2016/2017 2015/2016 Ändring 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning (KSEK) 187 550 236 068 -48 518 851 668 816 918 34 750
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (KSEK) 7 737 16 182 -8 445 30 308 55 310 -25 001
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar 4,1% 6,9% -2,7% 3,6% 6,8% -3,2%
Vinst per aktie (SEK) 0,2 0,1 0,1 0,0 1,5 -1,5


VD kommentar

Den finansiella ställningen har stärkts genom en minskning av nettoskulden om 20,9 MSEK under kvartalet trots förvärvet av Emfits epelepsiprodukter

Fortsatt stark resultat- och försäljningsutveckling i affärsområdet Medicinteknik.

Lanseringar inom affärsområdet Specialistläkemedel fortsätter att påverka resultatet negativt kortsiktigt.

Omstruktureringen av affärsområdet Läkemedelshandel pågår och rörelsekapitalet har reducerats med 24,0 MSEK under kvartalet.

Affärsområdet Medicinteknik fortsätter sin starka omsättnings- och resultatutveckling med förbättrade marginaler. Under kvartalet fortsatte den fina försäljningsutvecklingen i Abilia, huvudsakligen drivet av den norska marknaden. Segmentet ökade resultatet med över 80 procent under kvartalet. 

Affärsområdet Specialistläkemedel fortsatte att investera resurser för att på ett kraftfullt sätt kunna genomföra produktlanseringar i den Nordiska specialistläkemdelsportföljen under kvartalet.  

Under det fjärde kvartalet har arbetet med att fokusera produktportföljen samt att kraftigt reducera rörelsekapitalbindningen inom affärsområdet Läkemedelshandel fortsatt. Resultatet av arbetet har börjat ge effekt i form av kraftigt reducerat rörelsekapital och väsentligt minskade rörelskostnader. Under året har rörelsekapitalbindningen inom affärsområdet minskat med nästan 51 MSEK. 

Sammantaget är resultatet för koncernen under fjärde kvartalet och helåret en besvikelse. Den starka utvecklingen inom Medicinteknik är givetvis glädjande men det kommer krävas ytterligare tid för att fullt ut få effekt från de förändringar inom Läkemedelshandel som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar lönsamhet och kapitalbindning i verksamheten. Sakta men säkert rör vi oss dock i rätt riktning och minskningen av rörelsekapitalbindningen under de senaste kvartalen är ett tydligt exempel på detta.

Med de åtgärder vi nu gör kring verksamhetens omkostnader, en fortsatt positiv utveckling inom Medicinteknik samt möjligheterna i våra nylanserade produkter inom Specialistläkemedel har vi stor anledning att se positivt på kommande verksamhetsår.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2017-06-09

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 06.30 CET.

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar