MedCap - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2008 - 30 april 2009

MedCap - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2008-30 april 2009 1 maj 2008 – 30 april 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 187 055 (188 857) KSEK. • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 6 990 (5 695) KSEK. • Nettoresultatet för perioden uppgick till 293 (-7 727) KSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,07) SEK. • Resultaten belastas med en engångskostnad för personalavveckling om 1 966 KSEK. • Resultatet belastas med tre poster hänförliga till förra året i Unimedic 1 186 KSEK beroende på processfel i lagret, 549 KSEK relaterat till el- och mediakostnader samt 340 KSEK hänförligt till felaktig fakturering. • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats med 227 KSEK jämfört med samma period förra verksamhetsåret. • Ingen utdelning föreslås. 1 februari 2009 – 30 april 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 53 225 (48 542) KSEK. • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 4 681 (-5 191) KSEK. • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 3 085 (-5 825) KSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,05) SEK. • Utdelning från Handitek AB erhållen om 383 KSEK. • MedCap godkändes för notering på First Norths segment Premier. VD har ordet Bäste Aktieägare, Precis som i förra årets kommuniké kan jag konstatera att även det gångna verksamhets-året präglats starkt av turbulens på finans-marknaden och vikande konjunktur. Mot denna bakgrund är det extra glädjande att konstatera att företaget under det sista kvartalet 2008/2009 redovisar sitt bästa resultat någonsin. Bakom detta resultat ligger allt hårt arbete som koncernens medarbetare lagt ner under senhösten och våren. I huvudsak är det tre faktorer som sticker ut och tillsammans gör att vi uppnår denna vinst. För det första har medarbetarna och ledningen i Unimedic efter en resultatmässigt tung sommar och höst lyckats vända utvecklingen till ett positivt rörelseresultat. För det andra har GEWA fortsatt sin fina resultatutveckling och de avslutade även verksamhetsåret med att slå omsättningsrekord i april. Tredje faktorn är att moderbolaget fått kontroll över kostnaderna, och även om de är fortsatt höga så var kostnadsnivån ungefär hälften så hög under fjärde kvartalet som under samma period förra året. I korthet har det åtgärdsprogram som lanserades under hösten fått effekt. Återigen kan vi konstatera att våra portföljbolag i allt väsentligt inte är konjunkturberoende. Hittills har vi inte sett några reella effekter av konjunkturnedgången på orderingången i dotterbolagen även om vi naturligtvis inte utesluter att minskade skatteintäkter i kommuner och landsting på sikt kan leda till vikande efterfrågan. Det är dock viktigt att komma ihåg att flera av våra dotterbolag erbjuder produkter och system som i realiteten sänker kostnaderna för kommun och landsting totalt sett när de tas i bruk. Det är extra viktigt att peka på den hälsoekonomiska kalkylen nu när resurserna dras ner och prioriteringar måste göras. Under året har vi tittat på ett relativt stort antal förvärv, de flesta med avseende på våra befintliga dotterbolag. Vi kan konstatera att säljarnas prisförväntningar sjunkit och det finns gott om bra möjligheter inom vår bransch men vi fortsätter att ha en mycket selektiv process med fokus på kompletteringsförvärv till de befintliga dotterbolagen. Under året har vi även genomfört ett kompletteringsförvärv genom att öka vår ägarandel från 18 till 51 % i Handitek AB. Förvärvet var av stor strategiskt betydelse för GEWA eftersom över 30 % av GEWA:s försäljning kommer från Handitek AB:s produktportfölj. Handitek AB:s produkter, Handi och Handifon, är fortsatt de produkter som växer snabbast i GEWA:s utbud. Under det gångna året har ytterligare fokus lagts på att genom aktivt ägande förstärka och utveckla de helägda dotterbolagen och därmed lägga grunden för nästa tillväxt- och utvecklingsfas. Dotterbolagen har nu en tydlig strategisk plan för den framtida utvecklingen och därmed goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler. Sammanfattningsvis kan man konstatera att fyra av fem dotterbolag överraskat positivt i år. IM/Q fortsätter sin fina utveckling och har i år prioriterat resultat före tillväxt vilket också gett önskad effekt. Som konstaterats har GEWA haft ett exceptionellt år och Handitek AB lika så, då försäljningen av Handi och Handifon fortsätter att växa kraftigt både i Sverige och Norge. Som tidigare konstaterats, började Unimedic året med helt fel förutsättningar men har efter mycket hårt arbete lyckats vända den negativa trenden under det sista kvartalet. Under det sista kvartalet har även MedCaps aktie listats under First North Premier – en nyskapad lista som är ett mellanting mellan vanlig First North och Small Cap-listan på Nasdaq OMX. Listningen på First North Premier skall ses som ett steg närmare en notering på Nasdaq OMX (tidigare Stockholmsbörsen). Under året har vi avyttrat Niconovum, det värdemässigt största innehavet i portföljen av forsknings- och utvecklingsbolag. Det skedde förmodligen i sista sekund, för under hösten har intresset för små andelar i forskningsbolag varit lågt. Vi har dock fortsatt banta ner antalet innehav i forsknings- och utvecklingsportföljen för att kunna ägna all fokus åt de verksamheter som vi ser som kärnan idag. Jag hoppas att vi skall kunna avyttra de tre sista innehaven under året som kommer. Efter ett år präglat av åtgärdsprogram och kostnadsnedskärningar står vi betydligt starkare inför 2009/2010, vilket rekordresultatet det sista kvartalet också visar. Med önskan om en skön sommar! Stockholm den 15 juni 2009 Karl Tobieson Verkställande Direktör För mer information kontakta:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar