MedCap - Delårsrapport 1 augusti – 31 oktober

  • Nettoomsättning 199 605 (206 108) KSEK
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 18 285 (4 345) KSEK
  • Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar 9 (2) procent
  • Resultat efter skatt 8 622 (-1 719) KSEK.
  • Inom segmentet Unimedic uppgick tradingverksamhetens (Pharma Trading) nettoomsättning till 78 963 (118 012) KSEK. Justerat för det uppgick koncernens nettoomsättning till 120 642 (88 096). Tradingverksamhetens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 1 684 (305) KSEK. Justerat för det uppgick koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar till 16 601 (4 040).
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning 0,05 (-0,01) SEK
  • Periodens kassaflöde var -16 092 (-2 410) KSEK

”Andra kvartalet var det starkaste kvartalsresultatet i koncernens historia, med flera steg i rätt riktning i den operativa verksamhet. Sammantaget växer samtliga affärer i MedCap koncernen, exklusive tradingverksamheten, vilket är glädjande. Speciellt glädjande är den starka tillväxten i Unimedics affärsområde Specialty Pharma som växte med nästan 86 procent jämfört med samma period föregående år. Den rena tradingverksamheten inom Pharma Trading påverkades däremot negativt av den försvagade kronkursen relativt de valutor produkterna köps in i, samt importbegränsningar för vissa läkemedel från Polen. Pharma Trading affären är volatil till sin natur och för att synliggöra dess effekt på omsättning och resultat har vi beslutat att synliggöra den. Avseende förvärv ligger fokus fortsatt på egengenererade affärsmöjligheter.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar