MedCap - Delårsrapport för perioden 1 maj 2011 – 31 juli 2011

 

1 maj 2011 – 31 juli 2011
  • Nettoomsättningen uppgick till 75 017 (71 498) KSEK, en ökning med 4,9%.
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 8 638 (8 220) KSEK, en ökning med 5,1%.
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 3 461 (3 585) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,03) SEK.
  • 29 % av Abilia förvärvades under kvartalet och ägarandelen uppgår efter förvärvet till 99,2%.
  • Vid utgången av kvartalet hade koncernen en nettoskuld på 35,2 (15,1) MSEK. Ökningen under första kvartalet är kopplad till förvärvet av 29 % av Abilia.
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats med 857 KSEK jämfört med samma period förra verksamhetsåret.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
  • Handitek AB, där MedCap äger 51%, har skiftat ut utdelning om totalt 2 MSEK den 22 augusti 2011.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Kvartalet inleddes med att MedCap förvärvade 29 % av Abilia vilket tog ägandet till 99,2%. Förvärvet möjliggjordes genom nya bankkrediter och ökade därmed nettoskulden i koncernen till drygt 35 MSEK eller knappt 1 ggr rullande 12 månaders EBITDA, dvs fortsatt på en betryggande nivå relativt koncernens intjäning.

Med tanke på senaste månadens rubriker kan det vara på sin plats att rekapitulera hur våra bolag klarade kisen 2008/2009. Efterfrågan på bolagens produkter påverkades i mycket liten omfattning. Däremot påverkades tex Unimedic lönsamhet negativt av att kronan tappade i värde vilket också föranledde att vi övergått till viss fakturering i euro och därmed bär bolaget ungefär halva valutarisken. Även om vår grundhypotes är en fortsatt stabil efterfrågan ser vi över våra handlingsplaner för att ha beredskap om den ekonomiska instabiliteten påverkar oss mer dramatiskt.

Dotterbolagen

Abilia fortsätter att utvecklas väl på hemmamarknaderna Sverige och Norge medan danska verksamheten har en betydligt kämpigare situation. Danmark är en marknad under förändring och där mer ansvar flyttas ut till kommunerna som f.n. har mer pressade budgetar. Vår bedömning är att danska hjälpmedelsmarknaden (inom vårt segment) kommer återhämta sig under året men vi är inte där än. Under kvartalet har Sverige haft 16 % tillväxt, c. 6 % i Norge och drygt 13 % minskning i Danmark. Valutaeffekter, med en starkare krona i år relativt jämförelseperioden, har också negativ effekt även om skillnaderna minskat jämfört med förra året. På exportmarknaderna har Abilia haft en minskning med cirka 13 % i lokalvaluta vilket är en besvikelse. Exportorganisationen inom Abilia har dock varit igenom en förändringsprocess de senaste sex månaderna och nu finns nya medarbetare på plats för att vända utvecklingen. Första kvartalet (maj – juli) är historiskt svaga månader för Abilia och så även i år. Lönsamheten är lägre dessa månader och marginalnivåerna inte representativa för vad helåret bör kunna generera.

Handitek, som i stort sett har 100 % av sin försäljning till Abilia, och då i synnerhet på den svenska marknaden, har utvecklats över förväntan med stark tillväxt och stark lönsamhetsutveckling.

Unimedic lägger stor energi på extempore-satsningen som går mot lansering i marknaden under nästa kvartal. På kort sikt ger det en ökad kostnadsmassa utan intäkter vilket syns i resultatutvecklingen. På lång sikt finns dock stora utvecklingsmöjligheter i extempore-tillståndet och den plattform det ger. Parallellt utvecklas de traditionella affärerna väl.

IM-Medico och Quickels har båda haft svaga första kvartal. En översyn av verksamheterna pågår.

Sammanfattat ett godkänt resultat för koncernen som helhet under första kvartalet (även om några innehav inte lever upp till förväntningarna). Framåt har vi utmärkta förutsättningar kapitalisera på tidigare års investeringar och allt finns på plats för ett spännande och utmanande verksamhetsår.

Stockholm den 26 augusti 2011

Karl Tobieson

Verkställande Direktör

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar